Мои законы ha

Meddelanden den 18.10.04

1. . Vi påminner om Grunderna i Min Religion, med påminnelse om de fyra grundstenarna i Min Världsordning och maktens Pyramid: Tro, Kärlek, Hopp och Visdom.

2. Inget annat behövs för att uppnå Evig Kunskap, man behöver endast veta, att Grunden till alla handlingar ligger i Tro – Tro på Herren, Tro på Mina Handlingar, Tro på Systemet i Min Världsordning, Tro på sin predestination här, på Jorden, och det allra viktigaste, Tro på Evigheten i Min Världsordning.

3. Det är nödvändigt att utveckla uppfattningen om Tron, eftersom ni nu går i Kyrkan – Mitt Hus, och inte om tomma religiösa traditioner. Att verkligen utveckla uppfattningen om Tron, om Min Värld, om allt och allas underkastelse inför Mina Lagar och särskilt er, som blev sända till Jorden för att fullända er Personlighet.

4. Denna fulländning har också sitt mål, inte är ni här för att bekanta er med systemet för Min Eviga Kunskap!

5. Er fulländning – är steg i Kunskap upp till nivån Min avbild, när Jag kan anförtro er, Människo-Gudar, att råda på Jorden och styra över allt och alla på den.

6. Det är uppgiften, som alla måste förstå och godta.

7. Man behöver inte förklara om Religionen, utan om själva människans uppgifter, vilka Jag har ställt henne inför i århundraden.

8. Det är nödvändigt att helt enkelt förklara, att om du inte vill vara ett människo-djur och ditt släkte en flock, måste du utvecklas, men inte utvecklas genom att söka enbart världslig kunskap, det vill säga mänsklig sådan, utan Evig Kunskap, Min Kunskap.

9. Jag har gett många Uppenbarelser och Budord för detta. De är alla Eviga, men uppfattas av moderna människor som kyrkliga dogmer, och därför är denna Eviga Kunskap, denna andliga föda, åtkomlig endast för utvalda, kyrkliga och hamnar inte hos vanligt folk.

10. Ja, människan har förändrats kraftigt och hon kräver nya kunskaper, och om hon kräver gamla, så endast i “ny förpackning”, därför skickar Jag dessa Uppenbarelser genom dem som hör Mig – de ur människans omgivning som visat sig inte förknippade med Kyrkan och med undervisning i kyrkliga skolor och Akademier.

11. Jag behöver just vanliga, enligt er uppfattning, människor ur det vetenskapliga fältet, affärsvärlden, kulturen, som med sitt beteende inte skiljer sig från mängden, men som folk kan tro på och följa, och höra Min röst genom.

12. Och dessa människor, som hör Mig, måste berätta om Mig, om sin förmåga att umgås med Mig, om Världens treenighet, om Tron, om Mina Eviga Lagar, och om människans väg, den enda och oefterhärmliga.

13. Det är nödvändigt att genom de som hör Mig, genom Mina Uppenbarelser, ge en vid krets människor, som väntar Guds gnistor och Hopp från Mig, en valmöjlighet i denna Värld av laglöshet, laster och oförbätterlighet.

14. Dessutom kommer ord från dessa människor – Mina Ord – tas emot med glädje och Hopp, därför att människor har tröttnat på politikernas babbel, deras falskspel, lurendrejeri och lögner.

15. Människor väntar enkla ord ur enkla människors mun – oegennyttiga människor, men människor, som umgås med Gud inte tack vare talanger eller magiska krafter, sådana finns många, utan av Mitt Val.

16. Jag väljer sådana människor enligt Mina värderingar. De är inte övermänskliga, utan vanligt folk med laster och synder som vanligt folk, men de strävar efter Mitt Ljus och kan förstå att se detta Eviga Kunskapers Ljus.

17. Vanliga människor, men med en utvecklad möjlighet att höra Mig och handla efter Mitt Råd, vilket alltid är framgång och alltid en övertygelse av det rätta i handlingen. Det här är väldigt viktigt.

18. Alla vill ha lycka, åt sig, åt sina barn, lycka åt sitt samhälle. Men det – är endast Hoppet.

19. Men för att Hoppet ska bli verklighet, för att dessa goda tankar ska materialiseras, måste man höra Mig och underkasta sig Mina Eviga Lagar.

20. Man behöver inte hitta på något utöver det vanliga, man behöver en sak: Tro på hur Min Värld är skapad enligt Mina Eviga Lagar och godta och underordna sig dem.

21. Även om det är svårt att tro, om man beaktar situationens ofrånkomlighet (och Jag förstärker den till och med), så bör man åtminstone acceptera Mina Lagar, som Grundläggande och Rättvisa.

22. Om man inte har Tron, måste man anta, som dogm, Mina Lagar, densamma för alla människor, samhällen, släkten och för Jorden; och om man antar dem, kommer Tron.

23. Hela mänsklighetens utveckling, alla raserade imperium, alla “ondskans imperium”, bekräftar en enkel slutsats: inget är för evigt, allt är av ondo, allt är meningslöst, om det inte har Mina Grunder.

24. Bilden är klar: vad än människor gör, och vilka framsteg de än kan tyckas ha uppnått, eller väljer som väg till samhällets utveckling, – allt är en återvändsgränd och förstörelse.

25. Efter årtusenden har inte människan själva klarat av att skapa ett verkligen rättvist samhälle, ett samhälle av rättfärdiga människor, och kommer aldrig att klara det heller.

26. Rättvisa och Evighet – de är Mina Uppfattningar, nedlagda i de Eviga Skrifterna. Men, vill ni inte läsa, och inte begripa dem – det är er förlust! Vägen är en – mot förstörelse.

27. Tyvärr, är de kyrkliga också en kast av rika människor, de vill inte släppa Mina Kunskaper ur sina händer, de lever och frodas på det. Dessa människor tjänar inte på att ge, eller rättare sagt, verkligen ge ut Mina Kunskaper till människorna. Vad ska de då leva av?

28. Så har det blivit, att i Mina Hus har det flyttat in människor, som inte fullföljer sin uppgift att dela ut “Vårt Dagliga Bröd av Kunskap” till de sökande, utan lever, och lever gott, vid makten och i Mitt Hus, men Husets Herres önskemål uppfyller de inte.

29. Min Son har redan jagat ut skrivarna och fariséerna ur Mitt Hus. Tiden har kommit att dela ut Min Kunskap, inte genom dem utan genom vanliga människor, som massan förstår, men som hör Mig.

30. Det viktigaste är att dessa människor kommer från folkets massa. Och om en eller två ur massan vet mycket, genom umgänge med Mig och hörandes Mig, börjar massan att intressera sig och prova detta “Kunskapens plagg”. Om personer ur massan, inte från makten, helt vanliga människor kan, så varför kan inte jag, som en ur massan?

31. Man måste visa, att alla kan, endast beroende på graden av Kunskap, uppnådd i tidigare liv.

32. Uppgiften – att ge Mina Lagar, Min Religion till alla, och endast efter detta återvänder människorna till Min Kunskap, de Eviga Skrifterna och erhåller lycka åt sig, sina barn och sitt släkte.

33. Slutsatsen är väldigt enkel: Tro på Skaparen. Det är Han – som är lösen till lyckan, endast från Honom finns det lycka.

34. Ingen hjälper oegennyttigt, ingen kommer att ge “Vårt Dagliga Bröd av Kunskap”, – endast Han, Herren, Härskare över Allt och Alla.

35. Det är ju inte alls svårt – tro eller, i värsta fall, godta Tro på Mina Eviga Lagar och strukturen på Världen enligt Mina Lagar.

36. Och när man tror eller godtar Tron, är det nödvändigt att underkasta sig Dem och uppfylla Dem.

37. Och om den fattiga majoriteten godtar detta som grundval för livet, hjälper Jag till att göra samhället rättvist, oavsett om minoriteten motsätter sig det.

38. Allt är Mig Mäktigt, Jag kan ändra allt.

39. Elementen är Mina händer och Mina Tecken åt er, Jag kan bygga allt och förstöra allt.

40. Har ni verkligen inte förstått, att allt är i Mina händer?

41. Man måste underkasta sig Mig, tro på Min existens, tro på Mina Eviga Lagar, först då hjälper Jag och ger er framtidstro.

42. Framtidstron blir verklighet, om er Tro övergår till Kärlek till Mig och er nästa, och till er själva, men till er själva – allra sist.

43. För ni har ju vänt uppochner på Kristus budskap “Älska din nästa såsom dig själv”, och förstått det så, att man måste älska sig själv först, och sedan alla andra. Det är fel!

44. Man ska älska sin nästa, sedan sig själv. Det är huvudtesen: inte sig själv först och främst, utan din omgivning. Men som det fastnat i medvetandet: först – sig själv.

45. Det är därför ni lever under lasterna, för att ni sätter er själva – först.

46. Och när man sätter sig själv först, finns ingen gräns för girigheten, det finns ingen gräns för lastbarheten, – det är därför omgivningen till en sådan människa inte får något. Det är inte Gudomligt, inte enligt Mina Lagar.

47. Det finns inga gränser hos människan för sig själv, hon kan inte bromsa kärleken till sig själv eller att tillfredsställa sina behov.

48. Hon minns inte och vill inte minnas sina närmaste, vill inte veta något om sin nästa, medan hon fyller sin mage.

49. Och eftersom en sådan process är evig, så är de mänskliga lasterna eviga, och evigt orättvist ordnad är er Värld, hur man än vänder den.

50. Vare sig det är kapitalism eller socialism, — alla “ismer” är lönlösa.

51. Det finns inget mer riktigt, än Mina Lagar, än Min Världsordning.

52. Ni kan inte hitta på något, så länge ni “älskar er själva, som er nästa”.

53. Om det är så, så kan ni gott ha ett samhälle, som är det värsta, som är det mest orättvisa.

54. Och det har inget att göra med namnet, eller med paradigmer.

55. Utan Min Hjälp, utan Min Eviga Kunskap, utan Min Världsordning finns det och kommer aldrig finnas någon lycka åt människorna, som de så längtar efter.

2. Ничего больше не нужно в постижении Вечных Знаний, нужно только знать, что в Основе всех действий Вера – Вера в Господа, Вера в Дела Мои, Вера в Систему Мироустройства Моего, Вера в предназначение своё здесь, на Земле, и, самое главное, Вера в Вечность Моего Мироустройства.

3. Необходимо развить представление о Вере, раз уж ходите в церковь, Дом Мой, а не о пустых религиозных традициях. Действительно, развить представление о Вере, о Мире Моём, о подчинении всего и вся Моим Законам, и особенно вам, кто был послан на Землю для совершенствования своей Личности.

4. Это совершенствование тоже имеет свою цель, не ради же знакомства с системой Моих Знаний Вечных вы здесь!

5. Ваше совершенствование – это ступени Знаний до уровня подобия Моего, когда Я смогу доверить вам, Людям-Богам, владычествовать на Земле и управлять всем и вся на ней.

6. Вот задача, которую все должны понять и принять.

7. Говорить надо не о Религии, а о задачах самого человека, которые Я поставил перед ним на века.

8. Необходимо просто объяснить: если не хочешь быть человеком-зверем, а род твой стадом, надо развиваться, но развиваться нужно не в постижении знаний земных, то есть человеческих, а Знаний Вечных, Знаний Моих.

9. Я много дал для этого Откровений, Заветов. Они все Вечны, но воспринимаются современными людьми, как церковные догмы, и поэтому Знания эти Вечные – пища духовная – достаются только избранным, церковникам и не попадают к людям.

11. Мне как раз нужны обычные, по понятиям вашим, люди из среды науки, бизнеса, культуры, которые своим поведением не выделялись бы из толпы, но которым люди бы поверили и пошли за ними, и услышали Голос Мой через них.

12. И люди эти, слышащие Меня, должны рассказать обо Мне, о своих способностях общаться со Мной, о триединстве Мира, о Вере, о Законах Моих Вечных и о пути людей, единственном и неповторимом.

15. Люди ждут простые слова из уст простого человека – человека-бессребреника, но человека, общающегося с Богом не в силу способностей или магических начал (таких много), а по выбору Моему.

25. За тысячелетия люди сами не смогли и никогда не смогут создать реально справедливое общество, общество праведных людей.

26. Справедливость и Вечность – это Мои Понятия, заложенные в Вечных Писаниях. Ну не хотите читать, ну не хотите познавать их – горе вам! Путь ваш один – к разрушению.

28. Вот и получилось, что в Домах Моих поселились люди, не исполняющие своих задач по раздаче “Хлеба насущного Знаний” всем страждущим, а живущие, и неплохо живущие, во власти и в Доме Моём, а вот просьбы Хозяина Дома не исполняют.

29. Сын Мой уже изгонял книжников и фарисеев из Дома Моего. Наступило время давать Знание Моё не через них, а через обычных людей, понятных толпе, но слышащих Меня.

30. Главное, что люди эти из толпы. И если один или двое из толпы знают многое, общаясь со Мной и слыша Меня, толпа начнёт интересоваться и примерять на себя эту “одежду Знаний”: “если этот из толпы может, совсем не у власти и такой же, похожий на всех, то почему я, тоже из толпы, не смогу?”

31. Нужно показать, что все могут, только в зависимости от уровня Знаний, достигнутых в предыдущих жизнях.

34. Никто не поможет бескорыстно, никто не даст “Хлеба насущного Знаний” – только Он, Хозяин, Владыка Всего и Вся.

37. И вот если неимущее большинство примет это как основу жизни, Я помогу сделать справедливое общество, несмотря на сопротивление меньшинства.

42. Уверенность станет реальностью, если Вера ваша перерастёт в Любовь ко Мне, к ближнему своему и к себе, но к себе – в последнюю очередь.

43. А то ведь перевернули завет Христа “Люби ближнего своего, как самого себя” – поняли это так, что любить надо прежде себя, а потом всех остальных. Неправильно!

44. Нужно любить ближнего своего, а потом себя. Вот главный тезис: не себя в первую очередь, а окружение своё. Но ведь как в сознании укрепилось? Сначала – себя!

45. Вот почему и живёте в пороках, потому что сначала – себя.

46. А когда сначала для себя, конца нет алчности, нет предела порока, вот почему окружению такого человека ничего и не достаётся. Не по-Божески это, не по Моим Законам.

47. Нет у человека предела для себя, не может он остановиться в любви к себе, в удовлетворении своих потребностей.

50. Хоть капитализм, хоть социализм – все “измы” бесполезны.

51. Нет ничего правильнее, чем Мои Законы, чем Моё построение Мира.

52. Не можете вы ничего придумать, пока “любите себя, как ближнего своего”.

53. Раз себя, вот и получайте общество, уродливее которого нет, несправедливее которого нет.

55. Без Моей Помощи, без Моих Знаний Вечных, без Моего Мироустройства не было и не будет счастья людям, о котором они так мечтают.

Mensaje del 18.10.04

1. . Recordemos las Bases de la Religión Mía con la mención de las cuatro piedras angulares básicas de Mi estructura íntegra de los Mundos y de la Pirámide del poder: la Fe, el Amor, la Esperanza y la Sabiduría.

2. No hace falta nada más para la concepción de los Conocimientos Eternos, solamente es necesario saber que en la Base de todas las acciones está la Fe: la Fe en Dios, la Fe en los Actos Míos, la Fe en el Sistema de Mi estructura íntegra de los Mundos, la Fe en la propia predestinación aquí en la Tierra y, lo más importante, la Fe en la Eternidad de Mi estructura de los Mundos.

3. Ya que soléis ir a la iglesia, a la Casa Mía, es necesario desarrollar la idea sobre la Fe, y no sobre las vacías tradiciones religiosas. Desarrollar de verdad la noción sobre la Fe, sobre el Mundo Mío, sobre la subordinación de todo y todos a Mis Leyes, y que especialmente lo desarrolléis vosotros, los que fuisteis mandados a la Tierra para el perfeccionamiento de vuestra Personalidad.

4. ¡Este perfeccionamiento también tiene su objetivo, pues realmente no estáis aquí para conocer el sistema de Mis Conocimientos Eternos!

5. Vuestro perfeccionamiento consiste en superar niveles de los Conocimientos hasta el nivel de la semejanza Mía, cuando Yo podré confiar en vosotros, Personas-Dioses, para que reinéis honradamente en la Tierra y dirijáis todo en ella.

6. He aquí la tarea que todos deben comprender y aceptar.

7. Es necesario hablar no sobre la Religión, sino sobre las tareas que Yo he puesto ante la persona por siglos.

8. Es necesario simplemente explicar: si no quieres ser persona-animal, y que tu linaje familiar sea un rebaño, es preciso desarrollarse; pero hace falta desarrollarse no en la concepción de los conocimientos terrestres, es decir humanos, sino de los Conocimientos Eternos, los Conocimientos Míos.

9. Yo he dado para esto muchas Revelaciones y Preceptos. Todos ellos son Eternos, pero se perciben por las personas modernas como unos dogmas de iglesia, y, por lo tanto, estos Conocimientos Eternos, que son maná espiritual, no llegan hasta las personas, sino que los adquieren solo los elegidos, los clericales.

10. Sí, la persona ha cambiado bruscamente y exige nuevos conocimientos, o, si son antiguos, que sean en un “embalaje moderno”, y por eso Yo mando estas Revelaciones a través de aquellos que Me oyen: aquellos que en el ambiente humano no se hayan mostrado vinculados con la Iglesia y con la enseñanza en las escuelas y Academias eclesiásticas.

11. Yo justamente necesito a personas corrientes, según vuestros criterios, del ambiente científico, de negocios, de cultura, que por su conducta no destacarían de la muchedumbre, pero a las que creería la gente e iría detrás de ellas, y oiría Mi Voz a través de ellas.

12. Y estas personas que Me oyen deben contar sobre Mí, sobre sus capacidades de comunicarse Conmigo, sobre la trinidad del Mundo, sobre la Fe, sobre Mis Leyes Eternas y sobre el camino de la gente, único e irrepetible.

13. Es necesario, a través de aquellos que Me oyen, a través de las Revelaciones Mías, dar la libertad de elección al amplio círculo de gente que espera una pequeña chispa de Dios y la Esperanza que provenga de Mí en este Mundo de ausencia de leyes, vicio y desconsuelo.

14. Y las palabras de estas personas –Mis Palabras– serán percibidas con alegría y Esperanza, porque la gente se ha cansado de la palabrería de los políticos, de su charlatanería, engaño y mentira.

15. La gente espera palabras simples de la boca de una persona sencilla, es decir, una persona desinteresada y desprendida, pero una persona que se comunica con Dios, no gracias a capacidades o principios mágicos (tales hay muchos), sino gracias a Mi elección.

16. Yo elijo a tales personas según Mis criterios. No son superhumanos, sino personas corrientes con vicios y pecados de gente corriente, pero que aspiran a la Luz Mía y son capaces de comprender y ver esta Luz de los Conocimientos Eternos.

17. Son personas corrientes, pero con la capacidad desarrollada de oírme a Mí y obrar según el consejo Mío, lo cual siempre supone el éxito y la seguridad en la justicia del acto. Esto es muy importante.

18. Todos quieren felicidad para sí mismos, felicidad para sus hijos, felicidad para su sociedad. Pero esto es solo la Esperanza.

19. Pero, para que la Esperanza se haga realidad, y que estos buenos pensamientos se materialicen, es necesario escucharme a Mí y someterse a Mis Leyes Eternas.

20. No es necesario inventarse nada sobrenatural, es necesaria tan solo una cosa: Creer en la estructura íntegra del Mundo según Mis Leyes Eternas, aceptarlas y someterse a ellas.

21. Y, aunque sea difícil de creer, entonces, viendo el desconsuelo de la situación (y Yo además ejerzo presión), es necesario, por lo menos, aceptar Mis Leyes como Básicas y Justas.

22. Si no hay Fe, es necesario aceptar como dogma Mis Leyes, únicas para la persona, la sociedad, los linajes familiares y la Tierra; y, si se aceptan Mis Leyes, la Fe llegará.

23. Todo el desarrollo de la humanidad, todos los imperios destruidos, todos “los imperios del mal”, confirman una conclusión simple: nada es eterno, todo es vicioso, todo es absurdo, si no existe Mi Base.

24. La situación es simple: todo lo que haga la gente y cualquier progreso que pueda parecer el logro o el camino del desarrollo de la sociedad, todo es un callejón sin salida, todo es destrucción.

25. Durante milenios las personas por sí mismas no han podido, y nunca podrán, crear una sociedad realmente justa, una sociedad de gente justa.

26. La Justicia y la Eternidad son Mis Nociones, inculcadas en las Escrituras Eternas. ¡Y, bien, si no queréis leer, ni queréis conocerlas, es una desgracia para vosotros! Y el camino vuestro es único: hacia la destrucción.

27. Por desgracia, los clericales, que también son una casta de gente rica, no quieren dejar salir Mis Conocimientos de sus manos, y viven y se alimentan de ello. Para esta gente, es desventajoso proporcionar, es decir, distribuir, de verdad los Conocimientos Míos a las personas. ¿Entonces de qué vivirá?

28. Así ha resultado que en las Casas Mías se ha establecido gente que no cumple sus tareas de distribución del “Pan de cada día de los Conocimientos” a todos los que lo necesitan, sino que, además, vive, y no vive mal, en el poder y en la Casa Mía, pero las peticiones del Dueño de la Casa no las cumple.

29. El hijo Mío ya expulsaba a los escribas y los fariseos de la Casa Mía. Ha llegado el tiempo de dar el Conocimiento Mío no a través de ellos, sino a través de personas corrientes, comprensibles para la muchedumbre, pero personas que Me oyen.

30. Lo principal es que estas personas son de la muchedumbre. Y, si uno o dos de la muchedumbre saben mucho, comunicándose Conmigo y oyéndome, la muchedumbre comenzará a interesarse y a probarse esta “ropa de los Conocimientos”: ¿Si este de la muchedumbre puede, sin estar cerca del poder y siendo parecido a los demás, entonces por qué yo, también de la muchedumbre, no podré?

31. Es necesario mostrar que todos pueden, solo depende del nivel de los Conocimientos alcanzados en las vidas anteriores.

32. La tarea es dar las Leyes Mías, la Religión Mía, a todos, y solamente después de esto las personas volverán hacia los Conocimientos Míos, Escrituras Eternas, y recibirán felicidad para sí mismas, para sus hijos y para sus linajes familiares.

33. La conclusión es muy simple: Cree al Creador. Él es la garantía de la felicidad, tan solo de Él proviene la felicidad.

34. Nadie ayudará desinteresadamente, nadie dará “el Pan de cada día de los Conocimientos”, excepto Él, el Amo, el Soberano de Todo.

35. En realidad, esto no es difícil en absoluto: creer, o, en el peor de los casos, creer a pie juntillas en Mis Leyes Eternas y en la estructura del Mundo según Mis Leyes.

36. Y, habiendo creído, o habiendo creído a pie juntillas, es necesario someterse a estas Leyes y cumplirlas.

37. Así que, si la mayoría necesitada acepta esto como la base de la vida, Yo ayudaré a hacer una sociedad justa, a pesar de la resistencia de la minoría

38. Everything is in My Power, I can change everything.

39. Los elementos de la naturaleza son Mis manos y Mis Presagios para vosotros, Yo puedo tanto construirlo todo como destruirlo.

40. ¿Acaso es incomprensible que todo está en Mis manos?

41. Es necesario someterse a Mí, creer en Mi existencia, creer en Mis Leyes Eternas, ahí es cuando Yo ayudaré y daré la certeza en el día de mañana.

42. La certeza se hará realidad, si la Fe vuestra se convierte en el Amor hacia Mí, hacia vuestro prójimo y hacia sí mismos, pero hacia sí mismos en el último turno.

43. Ya que cambiaron completamente el precepto de Cristo “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, es decir, lo comprendieron como si fuera necesario amarse a sí mismos antes, y después a todos los demás. ¡Es incorrecto!

44. Es necesario amar al prójimo y después a sí mismo. He aquí la principal tesis: no a sí mismo en primer lugar, sino a los que rodean. ¿Pero cómo se quedó en la conciencia? ¡Primero a sí mismo!

45. Por eso vivís en los vicios, porque primero os amáis a vosotros mismos.

46. Y, cuando hacéis las cosas primero para sí mismos, entonces no hay fin de avidez, no hay límite de vicio, por eso los que rodean a tal persona no reciben nada. Esto no es acorde con Dios, no es acorde con Mis Leyes.

47. Para la persona no existe límite para sí misma, no puede parar en su amor hacia sí misma, en la satisfacción de sus necesidades.

48. No se acuerda y no quiere acordarse de sus prójimos, no quiere saber nada de su prójimo, mientras llena su panza.

49. Y, ya que tal proceso es eterno, los vicios humanos son eternos, y es eterna la injusta estructura del Mundo vuestro, de una forma u otra.

50. Ya sea el capitalismo, ya sea el socialismo, todos los “ismos” son inútiles.

51. No hay nada más correcto que Mis Leyes, que Mi construcción del Mundo.

52. No podéis inventar nada mientras “os amáis a vosotros mismos, como a vuestro prójimo”.

53. Ya que os amáis a vosotros mismos primero, entonces recibid una sociedad en comparación con la cual no existe otra más horrible e injusta.

54. Y esto no depende ni de los nombres, ni de los paradigmas.

55. Sin Mi Ayuda, sin Mis Conocimientos Eternos, sin Mi estructura íntegra de los Mundos, no había y no habrá para las personas felicidad, con la que sueñan tanto.

Диктовка от 18.10.04

1. . Напомним Основы Религии Моей, с упоминания четырёх основных краеугольных камней Моего Мироустройства и Пирамиды власти: Вера, Любовь, Надежда и Мудрость.

10. Да, резко изменился человек и знаний требует новых, а если и старых, то в “современной упаковке”, и поэтому Я шлю эти Откровения через слышащих Меня – тех, кто из среды людской не показал себя связанным с Церковью и с обучением в церковных школах и Академиях.

13. Необходимо через слышащих Меня, через Откровения Мои дать свободу выбора широкому кругу людей, которые ждут искорки Божьей и Надежды от Меня в этом Мире беззакония, порока и безысходности.

14. Причём слова этих людей – Мои Слова – будут восприняты с радостью и Надеждой, потому что устали люди от болтовни политиков, от шарлатанства их, обмана и вранья.

16. Я выбираю людей таких по Своим меркам. Они не сверхчеловеки, а обычные люди с пороками и грехами обычных людей, но стремящиеся к Свету Моему и способные понять и увидеть этот Свет Вечных Знаний.

17. Люди обычные, но с развитой способностью слышать Меня и поступать по совету Моему, что есть всегда успех и всегда уверенность в правильности поступка. Это очень важно.

18. Все хотят счастья себе, счастья детям своим, счастья обществу своему. Но это – только Надежда.

19. Но, чтобы Надежда стала реальностью, чтобы мысли эти хорошие материализовались, нужно слушать Меня и подчиняться Законам Моим Вечным.

20. Не нужно ничего придумывать сверхъестественного, нужно одно – Верить в устройство Мира по Моим Законам Вечным, принять Их и подчиняться Им.

21. Даже если верить трудно, то, видя безысходность ситуации (а Я ещё и нагнетаю), нужно хотя бы принять Мои Законы, как Основные и Справедливые.

22. Если нет Веры, нужно принять, как догму, Мои Законы, единые для человека, общества, для родов и для Земли; а если принять, Вера придёт.

23. Всё развитие человечества, все разрушенные империи, все “империи зла” подтверждают простой вывод: ничто не вечно, всё порочно, всё бессмысленно, если нет Моей Основы.

24. Картина простая: что бы ни делали люди и какой прогресс ни казался бы достижением или путём развития общества, всё есть тупик и разрушение.

27. К сожалению, церковники, тоже каста богатых людей, не хотят выпускать Знания Мои из рук своих, живут и кормятся этим. Невыгодно этим людям отдавать, то есть действительно раздавать Знания Мои людям. На что жить будут?

32. Задача – дать Законы Мои, Религию Мою для всех, и только после этого люди вернутся к Знаниям Моим, Вечным Писаниям и получат счастье для себя, для детей и для рода своего.

33. Вывод очень простой: Верь Творцу. Это Он – залог счастья, только от Него счастье и есть.

35. Это ведь совсем не трудно – поверить или в худшем случае принять на Веру Законы Мои Вечные и устройство Мира по Моим Законам.

36. А вот поверив или приняв на Веру, необходимо подчиниться Им и исполнять Их.

38. Всё в Моих Силах, Я всё могу поменять.

39. Стихия – Мои руки и Мои Знамения вам, Я всё могу и построить, и разрушить.

40. Неужели непонятно, что всё в Моих руках?

41. Нужно подчиниться Мне, поверить в Моё существование, поверить в Законы Мои Вечные, вот тогда Я помогу и дам уверенность в завтрашнем дне.

48. Не помнит и не хочет помнить о близких своих, ничего не хочет знать о ближнем своём, пока набивает он брюхо своё.

49. А поскольку такой процесс вечен, то и пороки человеческие вечны, и вечно несправедливое устройство Мира вашего, как его ни подавай.

54. И это независимо ни от названий, ни от парадигм.

Мои законы ha

Ссылка не верна или страница была удалена

Если Вы попали на эту страницу, перейдя
по ссылке внутри нашего сайта, пожалуйста, сообщите нам неверный адрес.

Для заказа бесплатной демонстрации возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ перейдите по ссылке

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2018. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А, [email protected]

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), [email protected]

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3161), [email protected] Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Подражатель (2015)

В 1992 году на улицах Нью-Йорка появился никому неизвестный мелкий бандит, который возомнил из себя крупного авторитета. Томас Греко настоящий неудачник, для которого всегда кумирами были известные мафиози и крупные бандитские группировки. Он мечтает стать влиятельным человеком и, понимая свою малозначительность, пытается исправить ситуацию и стать уважаемым в городе человеком. Для этого герою приходится совершать безумные поступки, способные прославить его. В отличие от типичных бандитов, Томас предпочитает носить стильные костюмы, как это делали мафиози прошлых лет.

Однажды Томас знакомится с женщиной по имени Роуз, которая начинает поддерживать амбициозного бандита в его начинаниях и даже совершает с ним дерзкие налёты на различные заведения. Несмотря на все риски, герой не собирается останавливаться на достигнутом, ведь он ещё не добился своего и не стал самым известным бандитом в городе. Параллельно этому оказаться за решёткой рискует крёстный отец Нью-Йоркской мафии Джон Готти. Мафиози оказывается на скамье подсудимых, а Томас решает помочь ему избежать тюрьмы. Герой начинает изучать дело, собирать различные слухи и даже общается с присяжными. Греко надеется помочь своему кумиру и благодаря этому заслужить уважение в бандитской среде. Он и представить себе не мог, к каким последствиям приведёт его стремления оказаться на вершине преступного мира.

Год выпуска: 2015
Страна: США
Жанр: Триллер, Криминал, Детектив
Качество: HDRip
Перевод: Профессиональный (многоголосый)
Продолжительность: 01:30:51
Премьера (РФ): 17 апреля 2015

Режиссер: Ник Сэндоу
В ролях: Патриция Аркетт, Майкл Империоли, Дэвид Зайас, Винсент Пьяцца, Доменик Ломбардоззи, Ник Сэндоу, Майк Старр, Даг Э. Даг, Нил Хафф, Слэйн

Предисловие автора

Написано в конце раздела Илхот Меила (8:8) книги Яд Ахазака, монументального свода еврейских законов, составленного Рамбамом (Маймонидом): «Изучая законы святой Торы, человек — в меру своих способностей — должен стараться понять их конечную цель. Всегда существует нечто, чему он, не понимая принципа, не может найти объяснение, — тем не менее, надо опасаться легкомысленного к этому отношения. Человеку не следует восставать против Всевышнего, иначе Всевышний восстанет против человека. Пусть его размышления о непонятном в Торе не будут подобны мыслям об обыденных, несвященных вещах. Посмотрите, насколько строга Тора к нарушению святости (меила). Даже дрова и камни, пыль и пепел, становятся священными, как только над ними будут произнесены слова посвящения Владыке всего мира. И если человек станет относиться к ним как к обыденным предметам, он тем самым нарушит их святость. Подобный грех, даже совершенный ненамеренно, нуждается в искуплении. И насколько все это строже в отношении заповедей, которые Всевышний, да будет Он благословен, установил нам! Поэтому человеку надо поостеречься отвергать их только потому, что он не понимает их значения. Подобно тому как не следует заниматься измышлениями о благословенном Б-ге, так не следует и размышлять о Его заповедях, как о чем-то обыденном».

В Торе сказано: «Соблюдайте все Мои уставы (хуким) и все Мои законы (мишпатим). И исполняйте их» (Ваикра 19:37, 20:22). Мудрецы учили (см. Сифра на Ваикра 19:37), что слова соблюдать и исполнять относятся как к уставам (хуким), так и к законам (мишпатим). Мы знаем, что под словом исполнять (в оригинале сказано — делать) подразумевается, что заповеди должны осуществляться, выполняться, а под словомсоблюдать (в оригинале сказано — охранять) — что нужно следовать уставам (хуким), отдавая им должное, т.е. не считая их менее значимыми, чем законы (мишпатим). Также нам известно, что законы (мишпатим) — это заповеди, смысл которых и благо от исполнения которых в этом мире известны. Например — заповеди, запрещающие грабеж, кровопролитие, заповеди, повелевающие почитать отца и мать, и т.п. В то время как уставы (хуким) — это заповеди, смысл которых нам неизвестен. Причем мудрецы учили (Мидраш Теилим 9), что Всевышний сказал: «Я завещал вам хуким, и вы не вправе сомневаться в них». Влечение к дурному началу (ецер ара), присущее человеку, сбивает его с толку во всем, что касается хуким. да и другие народы мира отзываются о них пренебрежительно, — например о запрете есть свинину или мясное с молочным, то же самое о законах относительно телки, которой ломают шею, о «рыжей корове» и «козле отпущения» и пр.

Сколько горя принесли царю Давиду (да будет мир его праху) еретики и идолопоклонники, которые презрительно отзывались о хуким! Однако, как они его ни преследовали, сколько ни бросали в его адрес несправедливые слова (в силу узости своего человеческого понимания), он с еще большей преданностью изучал Тору. Ибо сказано: «Возвели на меня ложь злодеи, — а я всем сердцем соблюдаю Твои повеления» (Теилим 119:69). И далее сказано: «Все Твои заповеди — истина; несправедливо они преследовали меня, — так помоги же мне!» (Теилим 119:86).

Известно, что все жертвоприношения относятся к хуким. Мудрецы утверждают, что мир существует благодаря жертвоприношениям в Храме. Исполняя хуким (уставы) и мишпатим (законы), праведные и достойные люди получают право на жизнь в грядущем мире. Причем Тора ставит на первое место именно хуким, о которых сказано: «Соблюдайте Мои уставы (хуким) и Мои законы, через исполнение которых будет жить человек» (Ваикра 18:5).

В конце раздела Илхот Тмура (4:13) книги Яд Ахазака Рамбам пишет: «Большинство законов Торы является не чем иным, как советами (см. Йешая 25:1), данными единственным Великим Советчиком (см. Йирмея 32:19) с тем, чтобы исправить и улучшить наше понимание и сделать наши деяния праведными и достойными. Так, в Танахе говорится: «Не Я ли написал тебе правдиво и истинно, дабы сообщить тебе слова правды, чтобы ты мог ответить словами правды спрашивающим тебя» (Мишлей 22:20-21)». Таковы слова Рамбама, да будет благословенна его память.

Итак, в Танахе сказано: «Счастлив человек, боящийся Всевышнего и страстно любящий Его заповеди» (Теилим 112:1). Слова «боящийся Всевышнего» относятся к запрещающим заповедям Торы, в то время как слова «страстно любящий Его заповеди» относятся к заповедям повелительным. Смысл этого заключается в том, что человек должен стремиться к состоянию, при котором он не нарушает запрещающие и исполняет повелительные заповеди.

Знаменательно, что мудрецы подчеркивают: написано «любящий Его заповеди» (Талмуд Бавли, трактат Авода Зара 19а), но не написано «любящий награду за исполнение заповедей». С первого взгляда такое замечание кажется непонятным. Действительно, давайте подумаем: известно, что наградой за соблюдение заповедей является наслаждение от созерцания в раю сияния Шхины (Б-жественного присутствия), хотя мы не в состоянии представить себе, насколько это наслаждение велико. Наши учителя, желая открыть нам необыкновенную значимость этого наслаждения, не дали адекватного и полного критерия оценки, однако обобщили его смысл в следующем высказывании: «Один час спокойного душевного удовлетворения в грядущем мире более значим, чем вся жизнь в этом мире» (Авот 4:17). Под выражением «вся жизнь в этом мире» понимается «любая жизнь в этом мире», т.е. сюда включена и жизнь царей, и жизнь знати со всеми благами, высоким положением, огромным богатством, а также любыми наслаждениями и радостью, которые только может представить себе человеческий ум. Так вот, все это — абсолютное ничто в сравнении с наслаждением от сияния Шхины! Один час спокойного пребывания души в грядущем мире приятнее, чем любая, самая сладкая жизнь в этом мире. Но тогда не совсем понятно, как можно не желать и не стремиться к такой награде за исполнение заповедей, если мы знаем, что существует столь великое, ни с чем не сравнимое вознаграждение. Давайте рассмотрим следующий пример. Предположим, что некий человек из народных низов вдруг получил возможность находиться среди приближенных царя и может видеть его постоянно; больше того, под его начало передали множество правительственных чинов; короче говоря, назначили министром. Теперь допустим, ему предлагают определенную сумму в обмен на эту министерскую должность, сумму, вполне компенсирующую возможность лицезреть ежедневно царя и командовать его чиновниками. Он согласится? Скорее всего, нет. Потому что деньги — всего лишь замена удовлетворения, их можно потратить на другое удовлетворение — но не на то, что он уже получал, не на самое высокое. Ему предлагают продать дорогое в обмен на дешевое. Поэтому на такую сделку он не пойдет. До какой же степени это рассуждение верно в том случае, когда речь идет о возможности насладиться сиянием Шхины, — ибо это воистину величайшее наслаждение из всего, что можно себе представить. Воистину, сокровища всего мира не стоят одного мига спокойного наслаждения души в грядущем мире. Но если это так, то как же мы можем утверждать, будто человеку не следует стремиться к радости в ожидании награды за исполнение заповедей? Мне это представляется большой загадкой.

Возможно такое объяснение. Известно, что там, где Тора говорит в превосходной степени — мэод («очень» или «значительно»), имеется в виду «беспредельно», «бесконечно». В этом случае выражение «счастлив страстно (очень) любящий Его заповеди» действительно исключает того, кто любит «награду за Его заповеди», хотя мы и объяснили огромное значение награды за исполнение заповедей, причем на самом высоком и благородном уровне. В чем отличие между двумя этими людьми? Велико стремление человека достичь самого высокого наслаждения. Однако слова «счастлив страстно любящий Его заповеди» означают именно безграничное стремление и к исполнению заповеди как таковой. Человек страстно жаждет ее исполнить. Когда? После размышления об этой заповеди, после постижения ее величия. В этом случае даже вознаграждение, ждущее его потом, обесценивается в сравнении с огромной важностью исполнения самой заповеди. Таким образом, стремление человека к исполнению заповеди беспредельно и безгранично. Поэтому оно предпочтительней.

Итак, после наших объяснений видно, что каждый еврей, сведущий в Торе, с радостью хочет соблюдать — в пределах своих возможностей — ее заповеди. Однако, окинув взором все 248 повелительных заповедей нашей святой Торы, человек найдет там много заповедей, исполнить которые невозможно. Многие заповеди имеют силу в Эрец Исраэль, но не за ее пределами. Кроме того, существуют заповеди, обязательные к исполнению только во время существования Храма. Есть заповеди, касающиеся ритуальной святости и чистоты, а есть такие, что имели силу только при наличии еврейского суда (бейт-дин), члены которого получили особое посвящение (смиха), непрерывно передававшееся от учителя к ученику, начиная с Моше (много поколений тому назад такая передача прервалась). Короче говоря, трудно самостоятельно выбрать все те заповеди, которые возможно выполнять в настоящее время.

Здесь, в этой небольшой работе, мы с помощью Всевышнего и в соответствии с перечнем, составленным Рамбамом и многими ранними авторитетами (да будет благословенна их память), собрали все повелительные заповеди, которые еврей может исполнять в настоящее время, а также все запреты, т.е. то, от чего человеку сегодня следует воздерживаться.

Поскольку все повелительные заповеди трудно изучить сразу, мой совет: учите половину из них по понедельникам и вторую половину по четвергам (дни, когда в синагогах читают свиток Торы), делая это каждую неделю. Таким образом, с течением времени вы хорошо усвоите все повелительные заповеди, которые можно исполнять сегодня. Затем следует таким же образом приступить к изучению запретов, т.е. читать половину по понедельникам и половину по четвергам — до тех пор, пока с течением времени все запреты, которые нужно знать, не будут хорошо выучены. В результате серьезной учебы, когда возникнет необходимость соблюдения одной из этих заповедей, вы не забудете ее исполнить. Мудрецы, толкуя стих «Вспомните все заповеди Всевышнего и исполните их» (Бемидбар 15:39), говорили: запоминание ведет к исполнению.

Смотрите так же:

  • Как правильно написать заявления о разводе в суд Как правильно написать заявление на развод? Очень часто семейные пары осознают, что их дальнейшая жизнь в браке стала невозможной. Все попытки сохранить семью ущемляют интересы и права одного из супругов. Тогда им не остается ничего другого, как написать […]
  • Мать ребенка-инвалида по закону Мать-одиночка - какие льготы положены по закону? Мать-одиночка - какие льготы положены по закону? Поясняет руководитель Юридического Центра «ЗаконЪ» Олег Рукавицын : «Встретить ситуацию, когда мать в виду различных обстоятельств воспитывает ребенка одна, в […]
  • Субаренда государственной собственности ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СУБАРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА Достаточно большое количество объектов недвижимого имущества, которые являются собственностью города Санкт-Петербурга, сдаются городом в аренду. Нередки случаи, когда арендаторы таких […]
  • Закон о федеральном бюджете на 2005 год Федеральный закон от 5 июля 2005 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2005 год" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 5 июля 2005 г. N 84-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном […]
  • Удар пистолет разрешение Средство самообороны без лицензии УДАР В настоящее время вопрос самозащиты на улицах городов и сел стоит остро. Но, к счастью, разработано множество различных средств для самообороны. В этой статье речь пойдет о газовом оружии самообороны УДАР, будет […]
  • Образец заявления на отсрочку ипотеки Образец заявления на отсрочку по кредиту, кредитные каникулы В Название банка Адрес банка От ваши Фамилия Имя Отчество Адрес для направления ответа Контактный телефон Заявление. “____” ________ 20__ года между мной и Название банка был заключен кредитный […]
  • После петра 2 правила Кто правил после Петра 1? Россия после Петра 1 История России богата различными эпохами, каждая из которых оставила свой след в жизни страны. Одним из самых насыщенных и вызывающих многочисленные споры стало правление Петра I Великого, которое окончилось 25 […]
  • Экономический спор между физическими лицами Арбитражный суд Приморского края Дальневосточное ГУ Центрального банка Российской Федерации Получатель Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока) Расчетный счет Подведомственность и подсудность […]