Отримання патенту

Який порядок отримання патенту на винахід або корисну модель

Отримання патенту України на винахід (корисну модель) здійснюється у наступному порядку

Заявник погоджує з Патентбюро умови договору і перелік потрібних йому послуг

Вартість комплексу послуг указано — тут

Надає в Патентбюро письмове пояснення винаходу (корисної моделі), ескізні креслення (якщо вони потрібні) і погоджує класс до якого він відноситься за Міжнародною промисловою класифікацією

Надає бібліографічні дані і коротке письмове пояснення суті прототипу винаходу (корисної моделі), що заявляється

Пошук прототипу може виконати Патент бюро – у якості додаткової послуги

Заповнює бланки отриманих від Патентбюро документів, стосовно власної ідентифікації — як заявника, та уповноваження патентознавця на діловодство: Довіреність; Анкета з підписом (і печаткою – для юридичної особи)

Юридична особа завіряє Довіреність печаткою, а фізособі достатньо поставити підпис – без нотаріального засвідчення.

Пересилання документів поштою — тільки рекомендованим листом

Узгоджує складене (відредаговане) Патентбюро описання винаходу (корисної моделі)

Патентбюро оформляє матеріали заявки і протягом 1-2 місяців надає заявнику державний пріоритет для його винаходу (корисної моделі) у формі Висновку органу держреєстрації про встановлення дати подання заявки (пріоритетна довідка)

Після проведення формальної експертизи Заявник отримує Висновок органу держреєстрації про видачу патенту на корисну модель, або Повідомлення про завершення формальної експертизи за заявкою на винахід, з пропозицією проведення кваліфікаційної експертизи винаходу

Для отримання патенту на корисну модель, Заявник сплачує держмито (17 грн), та держзбір за публікацію про видачу патенту (30 грн)

Для проведення кваліфікаційної експертизи винаходу, заявник сплачує держзбір (від 100 грн)

Під час проведення експертизи Заявник може отримати Попередній висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, на що патентознавець може дати експерту аргументоване заперечення, яке може переконати експертизу у прийнятті позитивного рішення, або переробити на цьому етапі заявку на винахід на заявку на корисну модель

Виконується Патентбюро — як окрема послуга

У разі позитивного рішення Заявник сплачує держмито для отримання патенту на винахід (17 грн), та держзбір за публікацію про видачу патенту (30 грн)

На протязі 2 місяців після сплати держмита, Заявник отримує Патент на винахід або корисну модель

Патент на корисну модель видається у термін близько 5 місяців, патент на винахід – близько 1,5 року

Існує можливість прискореної реєстрації винаходу (корисної моделі) від 1 до 3-х місяців

Докладніше про послуги і тарифи стосовно винаходів і корисних моделей — тут

skype: patentbureau

Процедура одержання патенту на винахід (корисну модель)

Як показує практика, процедура одержання патенту на винахід в Україні займає 2,5-3 роки, патенту на корисну модель — 9-11 місяців.

В Україні існує єдиний державний орган, уповноважений видавати патенти на винаходи (корисні моделі) — Державний департамент інтелектуальної власності. Заявки на видачу патенту подаються в Український інститут промислової власності (Укрпатент) , що є структурним підрозділом Департаменту.

 • заяву на видачу патенту на винахід (корисну модель);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • реферат;
 • креслення (за необхідності).
 • Крім цього, повинен бути сплачений державний збір за подання заявки у встановленому розмірі.

  Заявником винаходу (корисної моделі) може бути його (її) автор, роботодавець автора або їхній правонаступник. Подати заявку може як фізична, так і юридична особа (резидент і нерезидент) — як самостійно (тільки резиденти), так і через довірену особу. В останньому випадку до матеріалів заявки додається довіреність, видана заявником на ведення діловодства.

 • встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають всім установленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель).
 • формальна експертиза – перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки та їх відповідність вимогам Закону України «Про охорону прав на винаходи й корисні моделі». У випадку невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із установлених вимог, заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, заявник одержує рішення про завершення формальної експертизи й можливості проведення кваліфікаційної експертизи (за заявками на винаходи) або рішення про видачу патенту на корисну модель.
 • кваліфікаційна експертиза (проводитися тільки за заявками на винаходи) – перевіряється відповідність заявленого винаходу критеріям патентоздатності, встановлених Законом. Кваліфікаційна експертиза проводиться тільки після одержання Укрпатентом відповідної заяви й оплати збору за її проведення. У випадку невідповідності винаходу якому-небудь із установлених критеріїв, заявникові направляється обґрунтований попередній висновок із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь і усунути зазначені недоліки. Якщо винахід відповідає всім установленим критеріям патенотоздатності або якщо експертиза взяла до відома доводи заявника щодо усунення недоліків, заявникові направляється рішення про видачу патенту на винахід.
 • Після одержання позитивного рішення за заявкою заявник повинен оплатити державне мито за видачу патенту й державний збір за публікацію у встановленому розмірі.

  Після оплати відомості про видачу патенту на винахід (корисну модель) публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» і одночасно заносяться у відповідний Державний реєстр. При цьому заявник винаходу (корисної моделі) одержує патент і статус власника виключних прав на винахід (корисну модель).

  Отримання патенту

  Порядок оформлення заявки на отримання патенту України на винахід (корисну модель)

  1. Заявником заповнюється і подається (особисто, поштою чи Е-mail) Патентному повіреному заявка, де вказуються його реквізити і описується суть предмету захисту (технічне рішення, ідея).

  2. Патентний повірений проводить регіональну реєстрацію поданої заявки, розрахунок витрат по державній реєстрації винаходу і отриманню патенту України, оформляє кошторис витрат з проектом договору на виконання робіт по правовому захисту винаходу.

  3. Заявник подає Патентному повіреному підписаний договір, кошторис, довіреність і додаткові матеріали (при наявності), що підтверджують патентоспроможність (новизну і промислову придатність) технічного рішення.

  4. Заявник оплачує Патентному повіреному передбачений договором аванс — 50% суми договору.

  5. Патентний повірений виконує роботи по дослідженню предмета захисту і оформленню документів на державну реєстрацію (протягом одного місяця за звичайним тарифом):
  — аналіз предмета захисту і визначення системи захисту його складових;
  — класифікація технічних рішень предмета захисту відповідно до Міжнародної патентнї класифікації;
  — патентно-iнформацiйнi дослідження, пошук аналогів i визначення прототипу з використанням національної бази Укрпатенту, бази Роспатенту чи міжнародних БД;
  — визначення форми представлення технічного рішення на реєстрацію і системи його захисту;
  — оформлення заяви, опису, формули, креслень, реферату та ін. заявочних матеріалів відповідно до «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» ;
  — подання особисто заявки в Укрпатент на одержання патенту з реєстрацією дати подання заявки і отриманням розписки;
  — сплата збору за подання заявки і проведення експертиз.

  6. Заявник оплачує Патентному повіреному 30% суми договору.

  7. Патентний повірений оплачує передбачений в кошторисі державний збір за реєстрацію заявки і проведення експертизи заявки (згідно постанови КМУ №543 вiд 22.05.2001).

  8. Укрпатент установлює пріоритет заявки і видає Патентному повіреному рішення про реєстрацію заявки з підтвердженням дати пріоритету (протягом місяця).

  9. Заявник оплачує Патентному повіреному 20% суми договору.

  10. Патентний повірений супроводжує формальну експертизу Укрпатентом заявки і приймає певні рішення чи надає відповідні додаткові документи на запити експерта (протягом п’яти місяців).

  11. Укрпатент публікує інформацію про заявлене технічне рішення в офіційному бюлетені «Промислова власність» (по закінченні 18 місяців від дати подання заявки).

  12. Патентний повірений надає Заявнику інформацію про наявність тимчасової правової охорони на заявлене технічне рішення (відповідно до ст.21 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

  13. Укрпатент проводить кваліфікаційну експертизу технічного рішення, що заявлено на отримання патенту, і видає Патентному повіреному рішення про видачу патенту Україні на винахід (протягом часу не менше сім місяців з дати подання заявки).

  14. Патентний повірений супроводжує кваліфікаційну експертизу заявки і приймає певні рішення чи надає відповідні додаткові документи на запити експерта. При незгоді Заявника з рішеннями експертизи Патентний повірений оскаржує їх в установленому порядку, в т.ч. і в Апеляційній палаті Держдепартаменту і суді.

  15. Патентний повірений оплачує державне мито за видачу патенту України на винахід і надає відповідний документ в Укрпатент (згідно Декрету КМУ «Про державне мито»).

  16. Укрпатент проводить державну реєстрацію патенту на винахід, публікує відомості про винахід в офіційному бюлетені «Промислова власність» і видає Патентному повіреному патент України на винахід (протягом трьох місяців).

  17. Патентний повірений вручає патент України на винахід з терміном дії 20 років Заявнику і виконує роботи по його правовому супроводженню.

  Детальніше про винаходи в Україні

  Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», винахід — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій галузі технології.

  Патентоспроможність — сукупність властивостей технічного рішення, без яких воно не може бути визнано винаходом на основі чинного законодавства.
  Винахід — технічне рішення, яке характеризується новизною, практичною застосовністю, корисністю для господарської діяльності. Щоб бути визнаним винаходом, це рішення також повинне мати винахідницький рівень, тобто не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців.

  1. Матеріали, що розкривають суть винаходу чи корисної моделі (описи, схеми, формули та креслення).

  2. Дані про заявника(ів):
  — П.І.Б., адреса(и) для приватної особи;
  — найменування та юридична адреса для підприємства.

  3. Дані про автора(ів):
  — П.І.Б., адреса(и).

  4. Дані щодо пріоритетної заявки: дата, номер і країна подання або її завірена копія (при заявленні пріоритету відповідно до Паризької Конвенції).

  5. Довіреність, підписана заявником / скріплена печаткою для юридичної особи (може бути надана протягом 2 місяців з дати подання заявки).

  Патент — це охоронний документ:
  — видається Патентним Відомством країни на певний строк;
  — засвідчує авторство і виключне право на винахід; і
  — наділяє патентовласника правом власності на винахід.

  Патентування – це процедура отримання патенту, яку умовно можна розділити на кілька основних етапів:


  1. Проведення патентного дослідження.

  Необхідність проведення попереднього патентного дослідження обумовлена 2-ма причинами:
  — обов’язковість відповідності винаходу одній з умов патентоздатності винаходів — «світовій новизні» і, відповідно, необхідністю встановити, що винахід, який заявляється, дійсно є новим;
  — вимогою Патентного Відомства про обов’язковість включення посилань на прототип і аналог винаходу при складанні опису винаходу.

  Процедура патентування повинна починатися з визначення рівня техніки шляхом вивчення існуючих аналогів і прототипів технічного рішення. На основі виявлених аналогів приймається рішення про доцільність патентування технічного рішення і формах його захисту (патент на винахід або патент на корисну модель).

  2. Підготовка матеріалів (опису, формули, креслень, реферату).
  Заява про видачу патенту на винахід обов’язково має містити: опис винаходу; формулу винаходу; креслення (якщо на них є посилання в описі) і реферат.

  Опис винаходу повинен настільки повно і ясно розкривати суть винаходу, щоб його міг здійснити фахівець у цій галузі. Порядок складання та структура опису чітко регламентуються правилами Патентного Відомства.

  Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, яка повинна коротко і одночасно ясно відображати суть винаходу. Тому непрофесійно складена формула винаходу є безкоштовним розкриттям інформації про технічне рішення.


  3. Оформлення та подання заявки.

  Оформлення та подання заявки проводиться протягом 1-3 робочих днів після отримання замовлення, яке містить всі необхідні матеріали.
  Після подання заявки протягом 1-3 робочих днів замовник отримує копії поданих матеріалів з відміткою відомства про отримання матеріалів заявки.
  Збір за подання заявки може бути сплачений протягом 2 місяців з дати подання. У разі несплати мита заявка вважається відкликаною. Після сплати мита за подання заявки Патентне Відомство видає Повідомлення, яке підтверджує, що заявка прийнята на розгляд, із зазначенням дати подання заявки і її реєстраційного номера.
  4. Формальна експертиза заявки.

  Після отримання Повідомлення заявка проходить формальну експертизу, яка може тривати від 2 до 6 місяців. В ході проведення формальної експертизи перевіряється наявність у заявці повного комплекту необхідних документів і правильність їх оформлення, а так само можливість надання правового захисту заявленому об’єкту.

  У разі відповідності матеріалів заявки вимогам Патентного Відомства — заявнику надсилається повідомлення про позитивний результат формальної експертизи та можливість проведення експертизи по суті.
  5. Експертиза заявки по суті.
  Експертиза по суті проводиться Патентним Відомством тільки після отримання відповідного клопотання. Клопотання про проведення експертизи по суті може бути подано протягом 3 років з дати подання заявки і має супроводжуватися сплатою встановленого збору.
  При проведенні експертизи по суті перевіряється формула і опис винаходу, а також всі надані документи, встановлюється відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність).
  У ході проведення експертизи по суті Патентне Відомство має право направляти заявнику запити про надання додаткових матеріалів. Від своєчасності і повноти відповідей на запити Відомства залежить те, як швидко буде прийняте рішення про видачу патенту.
  Експертиза по суті, як правило, завершується прийняттям рішення про видачу патенту.
  6. Державна реєстрація та видача патенту.
  Якщо винахід відповідає умовам патентоспроможності і Патентне відомство приймає рішення про видачу патенту, то державне мито за видачу і публікацію патенту потрібно сплатити протягом 3 місяців з дати отримання заявником цього рішення.
  На підставі рішенні про видачу та документа про сплату встановленого мита здійснюється державна реєстрація патенту.

  Після сплати необхідного мита — протягом 2-3 місяців видається патент. Таким чином, процедура патентування винаходу може тривати від 2 до 6 років. Тривалість патентування щодо прискореної процедури становить від 6 до 12 місяців.

  7. Підтримання чинності патенту (сплата щорічних зборів).
  Правовий захист винаходу набувається після отримання патенту на винахід. Однак такий захист не є безстроковим. Термін дії патенту на винахід — 20 років і він дійсний лише за умови сплати щорічного мита за підтримання чинності патенту.

  39. Порядок отримання патенту на винахід.

  Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі — Закон) винаходом є результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (абзац 4 ст. 1 у редакції Закону № 850-ГУ від 22 травня 2003 p.) Відповідно до ч. 1 ст. 459 ЦК України винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, має винахідницький рівень і придатний для використання. Відповідно до ч. 2 ст. 459 ЦК України об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технологій.

  Держава охороняє право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель. Це право засвідчується спеціальним документом — патентом. Патент — це охоронний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право інтелектуальної власності на ці об’єкти. Різновидом патенту є деклараційний патент на винахід і деклараційний патент на корисну модель.

  Особі, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) необхідно подати заявку до Установи — Державної служби інтелектуальної власності. Заявка може подаватися патентним повіреним або іншою довіреною особою, які належним чином зареєстровані.

  Заявка повинна складатись українською мовою і містити:

  — заяву про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок з необхідними реквізитами;

  — опис винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

  — формулу винаходу, корисної моделі або комплект фотографій із зображенням промислового зразка (його макета, малюнка);

  — креслення, схему, карту (якщо необхідно);

  — реферат (тільки для винаходів та корисних моделей).

  Формула винаходу або корисної моделі повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися зрозуміло і стисло. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Формула повинна містити сукупність суттєвих ознак винаходу або корисної моделі. Докладно порядок складання заявки на видачу патенту на винахід чи корисну модель та її подання регулюється «Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 22 січня 2001 р., а заявки на видачу патенту на промисловий зразок — «Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок» від 18 лютого 2002 р.

  Після подання заявки здійснюється її попередній розгляд на наявність у неї матеріалів, що містять державну таємницю. Також повинна бути чітко встановлена дата подання заявки. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять клопотання про видачу патенту, викладене українською мовою; інформацію про заявника; опис об’єкта промислової власності, його формулу або зображення виробу. Якщо заявка відповідає вимогам закону, приймається рішення про встановлення дати подання заявки. Якщо ні — заявнику надається двомісячний строк для внесення змін до матеріалів. У разі усунення невідповідності у цей строк датою подання заявки вважається дата одержання Установою виправлених або доповнених матеріалів.

  Після подання заявки та наявності документа про сплату збору за її подання проводиться формальна експертиза. За результатами цієї експертизи встановлюється;

  — чи є об’єктом промислової власності заявлена пропозиція;

  — відповідають чи ні подані матеріали вимогам закону;

  — перевіряється документ про сплату збору за подання заявки на відповідність встановленим вимогам.

  Установа може прийняти рішення про закінчення формальної експертизи; про необхідність внесення змін чи доповнень до матеріалів заявки; про відмову у видачі патенту. За результатами формальної експертизи Установа приймає рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель або патенту на промисловий зразок. Для отримання деклараційного патенту на винахід крім експертизи за формальними ознаками треба також провести експертизу заявки на локальну новизну винаходу. Локальна новизна винаходу встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками про видачу патентів. При позитивному результаті експертизи заявки на локальну новизну Установа приймає рішення про видачу заявнику деклараційного патенту на винахід.

  Наступним етапом у розгляді заявок є кваліфікаційна експертиза. Вона проводиться лише стосовно винаходів. Кваліфікаційна експертиза проводиться за клопотанням заявника або будь-якої особи. Ця особа може ознайомитися з матеріалами заявки в офіційному бюлетені Установи, де вони публікуються після проведення формальної експертизи та експертизи на локальну новизну. Метою кваліфікаційної експертизи є встановлення відповідності заявленої пропозиції вимогам патентоспроможності, тобто новизні, винахідницькому рівню та промисловій придатності. За результатами кваліфікаційної експертизи Установа приймає рішення про видачу патенту чи про відмову у видачі патенту.

  На підставі рішення про видачу патенту, при наявності документа про сплату відповідного збору, здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Одночасно з реєстрацією Установа публікує відомості про видачу патенту на винахід чи промисловий зразок або деклараційного патенту на винахід чи корисну модель.

  Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації.

  Отримання патенту, припинення і відновлення його дії

  В рамках патентного права особливого значення набуває питання про підстави та процедуру придбання патенту, припинення і відновлення його дії. Як вже зазначалося вище, виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок визнається і охороняється тільки за умови державної реєстрації відповідних винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, на підставі якої Роспатент палає патент на винахід, корисну модний, або промисловий зразок.

  Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок — це юридичний документ, що засвідчує пріоритет винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, авторство і виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Для його отримання авторові необхідно подати заявку. Згідно ст. 1374 ГК РФ заявка на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок подається до територіальних органів Роспатенту особою, що володіє вдачею на отримання патенту (заявником) виключно російською мовою. Якщо документи заявки представлені на іншій мові, до заявки додається їх переклад на російську мову. До заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави звільнення від сплати патентного мита, або зменшення се розміру, або відстрочки се сплати.

  Правом на подачу документів володіє заявник та патентний повірений. Патентними повіреними визнаються громадяни, які здійснюють діяльність, пов’язану з правовою охороною результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, захистом інтелектуальних прав, придбанням виняткових вдачу па результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розпорядженням такими правами, які отримали даний статус у встановленому законом порядку.

  Вимоги до даної категорії осіб встановлені Федеральним законом від 30 грудня 2008 року № 316-ФЗ «Про патентних повірених». В якості патентного повіреного може бути атестований ізареєстрований громадянин Російської Федерації, який досяг віку 18 років, постійно проживає на території РФ, має вищу освіту і не менше ніж чотирирічний досвід роботи в сфері діяльності патентного повіреного відповідно до спеціалізації, стосовно до якої громадянин висловлює бажання бути атестованим і зареєстрованим як патентного повіреного.

  Патентний повірений має право здійснювати оформлення і подачу від імені довірителя, замовника, роботодавця заявок та інших документів, необхідних відповідно до законодавства РФ і міжнародними договорами РФ для отримання правової охорони результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, у тому числі створених при здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва. При подачі заявок на видачу патентів па секретні винаходи патентний повірений повинен мати відповідний допуск до відомостей, що становлять державну таємницю. Таким чином, заявка на видачу патенту може бути підписана як заявником, так і патентним повіреним. Розглянемо більш детально вимоги до змісту заявок на різні об’єкти патентних прав.

  Заявка на винахід повинна містити: заяву про видачу патенту із зазначенням автора винаходу та особи, на ім’я якого запитується патент, а також місця проживання або місця перебування кожного з них; опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення; формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану па його описі; креслення й інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу; реферат.

  Заявка на корисну модель повинна містити: заяву про видачу патенту із зазначенням автора корисної моделі та особи, на ім’я якого запитується патент, а також місця проживання або місця перебування кожного з них; опис корисної моделі, що розкриває її з повнотою, достатньою для здійснення; формулу корисної моделі, що виражає її сутність і повністю засновану на її описі; креслення, якщо вони необхідні для розуміння сутності корисної моделі; реферат.

  Заявка на промисловий зразок повинна містити: заяву про видачу патенту із зазначенням автора промислового зразка та особи, на ім’я якого запитується патент, а також місця проживання або місця перебування кожного з них; комплект зображень виробу, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу; креслення загального вигляду виробу, ергономічну схему, конфекційну карту, якщо вони необхідні для розкриття суті промислового зразка; опис промислового зразка; перелік суттєвих ознак промислового зразка.

  Заявник має право внести в документи заявки па винахід, корисну модель або промисловий зразок виправлення і уточнення, в тому числі шляхом подання додаткових матеріалів, до прийняття за цією заявкою рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту, якщо ці виправлення і уточнення не змінюють сутність заявлених винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Поряд з цим заявник наділяється правом відкликання заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок до їх державної реєстрації у відповідному реєстрі.

  Законодавством допускається перетворення заявки на винахід або корисну модель (ст. Тисяча триста сімдесят дев’ять ГК РФ) до дати прийняття рішення про видачу патенту, а в разі прийняття рішення про відмову у видачі патенту — до того, як буде вичерпана можливість подання заперечення проти цього рішення.

  Процедура отримання патенту починається з моменту прийому відповідної заявки і включає кілька стадій. Розглянемо її на прикладі реєстрації винаходів.

  Перша стадія — підготовча, включає формальну експертизу заявки на винахід та публікацію відомостей про заявку на винахід. Так, посадові особи, які прийняли заявку, перевіряють наявність необхідних в ній документів та їх відповідність встановленим вимогам.

  Про позитивному результаті формальної експертизи та про дату подання заявки на винахід Роспатент повідомляє заявника негайно після завершення формальної експертизи. Якщо заявка на винахід не відповідає встановленим вимогам до документів заявки, Роспатент направляє заявнику запити з пропозицією протягом двох місяців з дня отримання ним запиту уявити виправлені або відсутні документи. Якщо заявник у встановлений термін не подасть запитувані документи або не подасть клопотання про продовження цього терміну, заявка визнається відкликаною. Цей термін може бути продовжений Роспатентом, по не більше ніж на 10 місяців.

  Публікація відомостей про заявку на винахід відбувається в офіційному бюлетені після закінчення 18 місяців з дня подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом. Автор винаходу має право відмовитися бути згаданим у якості такого в публікованих відомостях про заявку на винахід.

  Друга стадія — основна, передбачає проведення експертизи заявки на винахід по суті та прийняття рішення про видачу патенту або про відмову його видачі. За умови завершення формальної експертизи цієї заявки з позитивним результатом проводиться експертиза заявки на винахід по суті. Про надійшли клопотаннях третіх осіб в Роспатент заявник повинен бути обов’язково повідомлений.

  Термін подачі клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності але прохання заявника, подане до закінчення цього терміну, але не більше ніж на два місяці за умови подання разом з клопотанням документа, що підтверджує сплату патентного мита . Експертиза заявки на винахід по суті включає інформаційний пошук щодо заявленого винаходу для визначення рівня техніки, у порівнянні з яким буде здійснюватися оцінка новизни і винахідницького рівня винаходи; перевірку відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності.

  Після закінчення шести місяців з дня початку експертизи заявки на винахід по суті Роспатент направляє заявнику звіт про інформаційному пошуку, якщо по такій заявці пріоритет не заявлено більш ранній, ніж дата подання заявки, і якщо клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті подано при подачі заявки.

  Якщо в результаті експертизи заявки на винахід по суті встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоспроможності, Роспатент приймає рішення про видачу патенту на винахід з цією формулою. У рішенні вказується дата пріоритету винаходу.

  В іншому випадку приймається рішення про відмову у видачі патенту. До прийняття рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності направляє заявнику повідомлення про результати перевірки патентоспроможності заявленого винаходу з пропозицією подати свої доводи за наведеними у повідомленні мотивами.

  Доводи заявника враховуються при прийнятті рішення, якщо вони представлені протягом шести місяців з дня отримання ним повідомлення.

  Третя стадія — заключна, і зводиться до внесення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до відповідного державного реєстру та публікації відомостей про видачу патенту. На підставі рішення про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності вносить винахід, корисну модель або промисловий зразок до відповідного державного реєстру — до Державного реєстру винаходів Російської Федерації, Державний реєстр корисних моделей Російської Федерації та Державний реєстр промислових зразків Російської Федерації, і видає патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок.

  Державна реєстрація винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та видача патенту здійснюються за умови сплати відповідної патентного мита. Публікація відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок виробляється в офіційному бюлетені та включає відомості про автора (якщо автор не відмовився бути згаданим у якості такого), ім’я або найменування патентовласника, назва і формулу винаходу або корисної моделі або перелік істотних ознак промислового зразка та його зображення.

  Припинення дії патенту можливо в декількох випадках. По-перше, дія патенту припиняється після закінчення терміну його дії. По-друге, дія патенту припиняється достроково на підставі заяви, поданої патентовласником у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, — з дня надходження заяви. Якщо патент виданий на групу винаходів, корисних моделей або промислових зразків, а заява патентовласника подано стосовно не всіх входять до групи об’єктів патентних прав, дія патенту припиняється тільки відносно винаходів, корисних моделей або промислових зразків, зазначених у заяві. По-третє, патент припиняє свою дію у разі несплати у встановлений термін патентного мита за підтримку патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок в силі — з дня закінчення встановленого строку для сплати патентного мита за підтримку патенту в силі.

  Відновлення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок можливо тільки в останньому випадку. Воно виробляється Роспатентом за клопотанням особи, якому належав патент. Клопотання про відновлення дії патенту може бути подана у зазначений федеральний орган протягом трьох років з дня закінчення терміну сплати патентного мита, але до закінчення терміну дії патенту. До клопотання повинен бути доданий документ, що підтверджує сплату у встановленому розмірі патентного мита за відновлення дії патенту.

  Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок може бути прилив недійсним (повністю або частково) протягом строку його дії, якщо виявлено невідповідність винаходу, корисної моделі чи промислового зразка умовам патентоспроможності або встановлено наявність у формулі винаходу або корисної моделі або в переліку істотних ознак промислового зразка, що містяться в рішенні про видачу патенту, ознак, відсутніх на дату подання заявки в описі винаходу або корисної моделі і у формулі винаходу або корисної моделі (якщо заявка на винахід або корисну модель на дату її подачі містила таку формулу) або на зображеннях вироби; а також у випадку видачі патенту за наявності декількох заявок на ідентичні винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, що мають одну і ту ж дату пріоритету.

  Патент на винахід в Україні: реєстрація та видача

  Що таке патент на винахід?

  Патент на винахід – охоронний документ, що засвідчує авторство, дату патентування винаходу і право власності на винахід.

  Право власності на винахід діє від дати подання заявки. Всі права на винахід отримує той, хто першим його запатентував.

  Як зареєструвати та отримати патент на винахід в Україні?

  Патенти на винаходи в Україні реєструються та видаються державним інститутом промислової власності (Укрпатентом). Заявка на видачу патенту на винахід може подаватися Заявником особисто, або через патентного повіреного. Оформлення, подача заявки та реєстрація патентів на винаходи іноземних осіб (нерезидентів України) здійснюється тільки через українських патентних повірених.

  Строк дії патенту на винахід в Україні складає 20 років. Протягом цього терміну патентовласник має право монопольного використання запатентованого винаходу, може передавати і продавати права за патентом, а також забороняти використання запатентованого винаходу.

  Права винахідника та права роботодавця.

  • Якщо винахід було створено самостійно, право на реєстрацію та отримання патенту на винахід, а також будь-яких інших охоронних документів належить автору (винахіднику).

  • Якщо винахід створювався за контрактом або на замовлення роботодавця, в той час, як винахідник перебував у трудових відносинах з роботодавцем, або з використанням виробничих секретів та обладнання роботодавця, за законом пріоритетні права на патентування винаходу належать роботодавцю. Цей пункт діє тільки до закінчення чотирьох місяців від дати письмового повідомлення роботодавця про створення винаходу з описом суті винаходу, що підлягає патентуванню.

  . • Якщо роботодавець не подасть заявку на реєстрацію патенту на винахід в чотиримісячний строк після створення винаходу або не прийме рішення віднести дані відомості до комерційної таємниці, винахідник має право подати заявку від свого імені і зареєструвати патент на себе.

  • Власником патентних прав може бути правонаступник роботодавця або винахідника.

  • Заявка на видачу патенту може подаватися представником у справах інтелектуальної власності за дорученням майбутнього патентовласника.

  Права та можливості власника патенту

  Такий потужний спосіб захисту прав, як отримання патенту на винахід допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати продукт і забороняти третім особам його використання.

  Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку.

  Якщо ви оформили, подали заявку, і вам зареєстрували патент на винахід, можна не доводити новизну виробу у разі пред’явлення претензій, оскільки вже є документ, що її засвідчує.

  Патент на винахід засвідчує сучасність, новизну та легітимність виробу. Оскільки отримати патент на винахід можна тільки на унікальний об’єкт, цей документ є вагомим аргументом на користь продукту в конкурентній боротьбі.

  У разі порушення прав за патентом на винахід необхідно звертатися в антимонопольний комітет України, або до Господарського суду, в залежності від обставин справи. Якщо претензії власника патенту на винахід знайдуть обґрунтованими, порушнику буде заборонено використання запатентованого в Україні об’єкту. Також він може бути зобов’язаний відшкодувати збитки, оштрафований та притягнутий до кримінальної відповідальності.

  Що робити, якщо вас звинуватили в порушенні прав за патентом?

  Негайно звернутися до фахівця, і з’ясувати, чи обґрунтовані претензії.

  Вартість патентування винаходу

  Вартість реєстрації патенту на винахід залежить від складності винаходу, наявності або відсутності необхідних креслень і діаграм, інформації про наявні аналоги винаходу і кількості країн, в яких необхідно отримати правовий захист.

  Ми можемо з гордістю сказати, що наші клієнти завжди залишаються задоволеними якістю наших послуг та оптимальністю цін.

  Ви можете вже зараз точно дізнатися вартість реєстрації патенту на винахід, надіславши нам швидкий запит.

  Вимоги до винаходів в Україні

  Винахід може бути запатентований, якщо він:

 • Новий – надає рішення, раніше невідоме у відповідній області
 • Має винахідницький рівень – не є очевидним для фахівця в даній області. Якщо ж корисний ефект досягається очевидним для фахівця чином, нові пристрої і матеріали можуть охоронятися в якості корисних моделей.
 • Може бути застосований у промисловості – тобто може реалізуватися на практиці.
 • Перш ніж оформити заявку на патентування нового рішення, варто визначити, чи підлягає воно патентуванню.

  В якості винаходів в Україні можуть бути запатентовані:

 • Процес або спосіб
 • Продукт: речовина, виріб, пристрій, штами мікроорганізмів, клітинні культури тощо.
  • Будь-яке нове застосування існуючих продуктів і способів.

  Не є винаходами:

 • ідеї, що стосуються зовнішнього вигляду виробів, в тому числі спрямовані на задоволення естетичних та ергономічних потреб (такі об’єкти охороняються в якості промислових зразків);
 • бази даних (охороняються авторським правом);
 • методи проведення ігор;
 • методи виконання розумових операцій;
 • ідеї, які не можуть бути втілені в життя, а також ті, що суперечать нормам гуманності та моралі.
 • Просто й однозначно визначити, чи підлягає ваш об’єкт патентній охороні можна не завжди , тому у разі будь-яких сумнівів, будь ласка, звертайтесь до наших фахівців.

  Телефон безкоштовної консультації: (068)177-92-00.

  Як отримати патент на винахід в Україні?

  Для оформлення патенту на винахід потрібні відомості:

  ПІБ та місце проживання заявника (або реквізити та юридична адреса організації – заявника);
  ПІБ та місце проживання автора винаходу;
  Відомості, що описують суть винаходу, а також, якщо це необхідно, креслення, епюри, схеми та діаграми.

  Щоб почати патентування вашого винаходу, зателефонуйте нам за тел. (044) 362-67-02, (061) 270-47-96, (068) 177-92-00, або просто скористайтесь формою замовлення.

  Ми відповімо на всі ваші питання, направимо на вашу адресу заповнений договір з умовою конфіденційності і почнемо підготовку документів до реєстрації патенту на винахід.

  Чому нас обирають?

  Порядок видачі патенту на винахід в Україні

  1. Перед початком патентування винаходу наші фахівці визначать і усунуть можливі перешкоди в отриманні патенту на винахід, шляхом проведення патентно-інформаційного пошуку. Пошук дозволяє отримати відомості про аналоги винаходу і скорегувати роботи з патентування в потрібну сторону. Це дозволяє уникнути зайвих затрат часу та знизити вартість патентування винаходу.

  Складена з урахуванням результатів патентного пошуку заявка є найбільш оптимальною з точки зору скорішого отримання патенту на винахід та успішного проходження експертизи. Патентний пошук також дозволяє побачити досягнення в області, яка вас цікавить.

  2. Наше агентство готує усі необхідні матеріали і складає заявку на видачу патенту на винахід в Україні, після чого комплект документів подається в Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ).

  Заявка на видачу патенту – комплект документів, що включає в себе:
  опис винаходу;
  формулу винаходу;
  заяву на видачу патенту на винахід встановленого зразка;
  реферат;

  креслення (якщо на них є посилання в описі).

  3. Під час патентування подані матеріали проходять два етапи експертизи – формальний та кваліфікаційний. Під час першого етапу перевіряється правильність оформлення заявки на видачу патенту, під час другого – відповідність винаходу умовам патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень, можливість застосування).
  4. Після успішного проходження етапів експертизи Укрпатентом виноситься рішення про видачу патенту і ви отримуєте патент на винахід. Приблизний термін отримання патенту – 1.5-2 роки.

  Завжди поруч

  Після реєстрації та отримання патенту на винахід (в Україні та інших країнах), протягом усього терміну дії патенту, ми безкоштовно консультуємо наших клієнтів щодо всіх питань, пов’язаних з правовою охороною їх винаходів. Ви зможете звернутися до нас в будь-який час. Ми підкажемо що робити, якщо хтось порушить ваші права, як надійно захистити свої інтереси під час передачі та частковому делегуванні прав на використання винаходу, і будемо вірними і надійними помічниками у всіх питаннях, що стосуються охорони вашої інтелектуальної власності.

  Незалежно від того, де ви знаходитесь

  Ми успішно працюємо з усіма регіонами України та зарубіжними партнерами, і можемо забезпечити вам отримання патенту на винахід як в Україні, так і в будь-якій іншій країні світу незалежно від вашого поточного розташування.

  При бажанні, всю процедуру реєстрації можна провести не виходячи з дому або офісу. Усі необхідні документи ми доставимо Вам кур’єром, а для вирішення робочих питань використовується телефон, електронна пошта, та відеозв’язок через інтернет.

  Зверніться до нас зараз, і ми проконсультуємо вас абсолютно безкоштовно. Ми підберемо найбільш оптимальний варіант захисту вашого творіння і допоможемо вам надійно його запатентувати, а згодом можемо надати вам допомогу в пошуку інвесторів.

  Телефонуйте: (068) 177-92-00, (044) 362-67-02, (061) 270-47-96.

  З території іншої країни: +38(068) 177-92-00.

  Смотрите так же:

  • Приказ о санитарной книжки ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЮРИСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: РЕГИОНЫ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР: Личная медицинская книжка — сколько делается медкнижка по закону? Личная медицинская книжка — это […]
  • Новый афон проживание Гостевые дома в Новом Афоне «Чанба 12 Афон Рай» «Новый Афон 11» «Гостевой Дом Афон» Абхазия, Гудаутский район, Новый Афон «10 метров от моря » «Комнаты или дом под ключ» «Гостевой дом в центре Нового-Афона» «Жильё в Абхазии в пригороде Нового […]
  • 804н приказ Приказ МЗ РФ № 804н и частные стоматологии Автор: Алексей Жуков. Дата публикации: 27 декабря 2017 . Категория: Блог «Прейскурант 3.0». На самом деле ни в одном Приказе МЗ РФ или, например, Постановлении правительства № 1006, нет фразы «это надо частникам!». […]
  • Разрешение на кафе в жилом доме Можно ли в жилом доме открыть кафе Найти оптимальное место для кафе в последнее время достаточно сложно. Если помещение идеально подходит по месторасположению и общей площади, но находится в многоквартирном доме – это может стать серьезной проблемой для его […]
  • Приказ фнс об утверждении форм документов Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/[email protected] "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и […]
  • Получил ли монсон российское гражданство «Я — русский в душе»: Россия дала паспорт Джеффу Монсону В Кремле объяснили, почему Монсон получил гражданство России‍ Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему американский боец Джефф Монсон получил гражданство России‍. По словам чиновника, […]
  • Алекса дубаса правила аквастопа Гражданин Латвии, живущий в Москве. Работает на радиостанции «Серебряный дождь», где ведет программу под говорящим названием «Что-то хорошее». С недавних пор программу параллельно транслируют и на его родном радио в Риге – SWH+. На телеканале «Культура» […]
  • Защита прав потребителя в люберцах Защита прав потребителя в люберцах Постоялец Группа: Главные администраторы Сообщений: 1785 Регистрация: 17.1.2009 Спасибо сказали: 255 раз Из Томилино: Да Живу на ул. или мкр.: Птицефабрика Отдел защиты прав потребителей администрации Люберецкого […]