Правила з української мови 5 клас

Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

Повторення вивченого в початкових классах. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

Числівники. Правопис числівників

Займенники, його основні ознаки

Дієслово. Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться у кінці дієслів

Текст і його ознаки

Уживання прийменників і сполучників

Тема й основна думка тексту

Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме й нове

Мовні засоби зв’язку речень у тексті

Тексти різних типів (розповідь, опис, роздум)

Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

Речення, його граматична основа (підмет і писудок). Речення з одним головним членом

Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення

Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина)

Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах

Звертання. Розділові знаки при звертаннях

Вставні слова. Виділення їх на письмі комами

Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

Складні речення, розділові знаки в них

Пряма мова. Розділові знаки при ній

Діалог. Розділові знаки при діалозі

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї

Склад. Наголос. Основні правила переносу

Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені е, и, о, в коренях слів.

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних. Спрощення в групах приголосних

Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] в дієсловних коренях

[е], [о] після [ж], [ч], [ш], [дж]

Найпоширеніші чергування приголосних звуків

Чергування приголосних у коренях дієслів

Вимова і написання префіксів з– (зі-, с-)

Вимова й написання префіксів роз-, без-

Основні випадки чергування у – в, і – й

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, ио

Правила вживання апострофа

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Написання слів іншомовного походження. и, і у словах іншомовного походження, правопис ь й апострофа; подвоєння букв

Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Означні і багатозначні слова

Пряме й переносне значення слова

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)

Поняття про фразеологізми

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми

Походження (етимологія) слова

Значущі частини слова

Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі

411. Гордість [гбрд’іс’т ].
[о], [і] — голосні, літери о, і.
[г] — приг., дзв., тв., літера г.
[р] — приг., дзв., тв., літера р.
[д ] — приг., дзв., м’як., літера д.
[с ] — приг., пом’як., глух., літера с.
[т ] — приг., м’як., глух., літери т, ь.
Зл., 7зв.
Яблуня [йаблун а]
[а], [у], [а] — голосні, літери я, у, я.
[й] — приг., дзв., м’як., літера я.
[б] — приг., дзв., тв., літера б.
[л] — приг., дзв., тв., літера л.
н — [н ] — приг., м’як., дзв., літера н.
6л., 7зв.
Джміль — [джм іл ]
[дж] — приг., тв., дзв., літери д, ж.
[і] — голос., літера і’.
[м ] — приг., м’як., дзв., літера м.
[л ] — приг., м’як., дзв., літери л, ь.
6 л., 4 зв.
Ґедзь — [Ґедз ]
[Ґ] — приг., дзв., тв., літера Ґ.
[е] — голос., літера е..
[дз’] — приг., дзв., м’як., літери д, а, ь.
бл., 3зв.
Щастя — [шчас т а]
[а], [а] — голосні, літери а, я.
[ш] — приг., тв., глух.
[ч] — приг., тв., глух., літера щ.
іе

— приг., пом’якш., глух., літера с.
іт’] — приг., м*як., глух., літера-т.
5 л., 6 зв.

Правила використання рішень

Українська мова 5 кл. 2013 г. Заболотний В.В., Заболотний О.В.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Написання ненаголотпених голосних у корені слова перевіряємо
наголосом: великий — велич, шести — шестеро, озеро — озер-
це, небеса — небо,
Буква е пишеться:
1. Якщо при змінюванні голосні е, и випадають: хлопець-
хлопця, вітер — вітру.
2. Якщо при змінюванні форми слова голосні е, и чергуються
з і: осені — осінь, каменя — камінь. Винятки: сидіти, звиса-
ти, злипатися.
3. У сполученнях -ере-, -еле-: очерет, шелестіти.
Буква и пишеться:
1. У кількох дієслівних коренях, де випадає ненаголошений
и: загинати, відтинати, напинати, починати, розминати,
засинати, вмикати, проривати.
2. У відкритих складах на ри-, ли-: бриніти, гриміти.
Правопис окремих слів перевіряємо за словником: пшениця,
левада, кишеня, директор, тремтіти та ін.

Ми проти нахабного списування домашніх завдань.
Сайт ГДЗ пропонує тобі правильно вирішити домашнє завдання, звіривши його з нашими готовими домашніми завданнями.

Увага Уточнюй, звіряй, перевіряй, але не списуй!
Якщо тобі не вистачає інформації або ти чогось не зрозумів, звернися до адміністратора сайту!

На сайті зібрані всі готові домашні завдання з шкільної програми

Українська мова 5 клас розпочинає цей навчальний рік з уроків, на яких більш детально буде розглянуте питання про українську мову, як державну мову України, та розширить знання школярів про значення державної мови в житті нашого суспільства. Адже для кожного народу його державна мова має дуже велике значення, так як без мови нашого народу не може повноцінно існувати держава і людське суспільство.

Крім того, учні п’ятого класу на уроках з української мови одержать загальне уявлення про мову і мовлення загалом, розглянуть мовні різновиди і дізнаються про їх використання в різних сферах діяльності.

Але перш ніж приступити до вивчення нових тем, зрозуміло, що великий розділ уроків буде присвячений повторенню тем, які школярі вивчали з української мови протягом попередніх років.

Повторення вивченого в початкових класах

Поняття про текст

Відомості з синтаксису й пунктуації

Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія

Лексикологія, фразеологія

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

128. Синтаксис і пунктуація. Лексикологія й фразеологія
129. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія
130. Будова слова й орфографія

Програма навчання української мови в п’ятому класі

В п’ятому класі на уроках української мови виділено достатньо часу для закріплення, освоєння та розширення знань про всі частини мови, які діти вивчали в попередніх класах. На цих уроках учні продовжать виконувати різні творчі завдання та вправи, за допомогою яких вони навчаться основним способам розпізнання частин мови та грамотному їх написанню.

При розгляді такого розділу як «Текст», учні будуть знайомитись з головними ознаками текстів, дізнаються про різні стилі мовлення та познайомляться з мовними засобами зв’язку. Протягом вивчення цього розділу української мови, діти будуть навчатися писати різноманітні тексти, вчитися їх розрізняти та застосовувати в залежності від стилю та ситуації.

На уроках української мови в п’ятому класі багато часу буде виділено на вивчення синтаксису та пунктуації. Протягом цього часу школярі будуть не тільки повторювати вже вивчений матеріал, але й дізнаються багато нового про словосполучення та речення. На цих уроках діти продовжать вивчати різні види речень та познайомляться с такими другорядними його членами, як додаток, означення та обставини.

П’ятикласники на уроках з української мови почнуть вивчення написання розділових знаків при написанні діалогів, текстів з прямою мовою та в складних реченнях. Учні протягом року будуть виконувати різні вправи, писати диктанти, перекази та інші твори, які допоможуть на практиці засвоїти новий матеріал.

Також протягом цього навчального року на уроках з української мови багато уваги буде приділено вивченню орфографії, фонетики та графіки.

Учні п’ятого класу познайомляться з таким поняттями, як фразеологізми, однозначні та багатозначні слова, антоніми, омоніми, синоніми та інше. Після освоєння цього розділу української мови школярі навчаться знаходити фразеологізми, визначати слова за значенням, аналізувати тексти та працювати зі словниками.

Ну і зрозуміло, що в п’ятому класі на уроках з української мови багато часу буде присвячено узагальненню та закріпленню вивчених тем. Тому програмою передбачено певний обсяг практичних завдань, вправ, тестових уроків та контролюючих блоків, завдяки яким учні зможуть на практиці закріпити знання та виявити недоліки в засвоєнні тем.

Навчання з Гіпермаркетом Знань

Знайти відповіді на всі відкриті питання з української мови та краще засвоїти вивчений матеріал, ви можете зробити завдяки Гіпермаркету Знань. На нашому сайті ви знайдете різноманітні уроки з української мови, які допоможуть вам не тільки виконати домашні вправи та підготуватися до тестових завдань, але й розширити знання з української мови.

В Гіпермаркеті Знань ви знайдете багато цікавих уроків, презентацій, рефератів, кейсів, конспектів, які можуть зацікавити вас, та допомогти виконати завдання з задоволенням.

Правила з української мови 5 клас

ДОДАТОК

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Подані таблиці містять теоретичний матеріал, який необхідно знати. Користуючись ними, ви підготуєтесь до опитування, самостійно перевірите рівень своїх знань, пригадаєте вивчене протягом року. Із таблицями 1-5 попрацюйте таким чином: затуліть аркушем паперу сторінку підручника так, щоб залишилася видимою тільки ліва колонка. Спробуйте дати визначення до поданих понять. Змогли це зробити, не заглядаючи під аркуш? Отже, ви маєте добрі знання! Якщо ви можете ще самостійно навести приклади до визначень — вітаємо! Ви добре усвідомили те, що вивчали.

Таблиця 6 указує, на яких сторінках можна знайти правило з орфографії чи пунктуації. Якщо ви не пригадуєте його — зверніться до зазначеної сторінки. Бажаємо успіхів!

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 3 РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Види мовленнєвої діяльності

Слухання і розуміння, говоріння, читання, письмо

Ряд пов’язаних за змістом речень, розташованих у потрібній для розкриття теми послідовності

Те, про що розповідається у тексті

Основна думка тексту

Те, що стверджується в тексті; та проблема, над якою автор змушує нас замислитись

Науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий, розмовний

Певне місце й умови, в яких відбувається спілкування. Відповідно до ситуації спілкування обирається стиль і тип мовлення, обмірковується вживання тих чи інших слів

Розповідь, опис, роздум

Містить розповідь про подію, факт, явище. Складається з таких частин: початок дії, розвиток дії, завершення дії

Містить загальні відомості про предмет, враження від нього; у тексті розкриваються найхарактерніші ознаки предмета та дається оцінка йому

Містить твердження, міркування, докази і висновки щодо якогось явища, події чи вчинку

Основні правила з української мови, які треба засвоїти у 5 класі (авторська розробка)

Радимо прочитати

Розвиток зв’язного мовлення, 5 клас

Серпень 10, 2016

Складне речення (презентація) 5клас мова

Мова – це засіб спілкування.

Необхідна, щоб спілкуватися, формувати думки, пізнавати світ, об’єднувати людей.

Мовлення – словниковий запас людини (мова у використанні).

Форми мовлення : усна та писемна.

Мовленнєва діяльність – процес мовлення.

Мовлення буває монологічним (говорить одна людина), діалогічним( двое людей) і полілогічним (багато людей спілкуються одночасно).

Види мовленнєвої діяльності : – аудіювання (однчасне слухання і розуміння)

Сприйняття мовлення: аудіювання, читання

Творення мовлення : говоріння, письмо.

Типи мовлення: РОЗПОВІДЬ, ОПИС, РОЗДУМ, ОЦІНКА ПРЕДМЕТА АБО ЯВИЩА

Основні види помилок:

Змістові (З) – не розкрито тему тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Про щось казано недостатньо. Додано щось зайве. Порушено послідовність викладу.

Лексичні (Л) – слово вжито у невластивому йому значенні. Використано спотворене, перекручене слово. Невиправдано повторюються слова або спільнокореневі слова. Невиправдано повторюються подібні речення. Ужито зайве слово. Вжито росіянізм (російське слово замість українського).

Граматичні (Г) – ужито неправильно утворене слово.Слово вжите у спотворенй формі. Слова неправильно поєднано між собою. Неправильно побудовано речення.

Орфографічні (І) – слово написано з порушенням правил правопису.

Пунктуаційні (V) – неправильно розставлені розділові знаки.

Іменник (хто? що?) означає предмет: кінь, соняшник

Прикметник (який?чий?) ознака предмета: яскравий, жовтий

Займенник (хто? що?) вказує на особу або предмет, але не називає їх:

він, хто, себе, будь-який

Числівник (скільки? котрий?) вказує на кількість або порядок при лічбі:

Дієслово (що робити? що зробити?) вказує на дію предмета: поїхати,

Прислівник (де? куди? коли? звідки? чому? навіщо? як?) вказує на

ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета: якісно,

Текст – це група речень, об’єднаних між собою змістом та граматично.

За змістом текст об’єднує тему (про що говориться) і головну думку (чому автор хоче навчити)

Будова тексту : зачин, основна чатина, кінцівка.

Текст поділяється на мікротеми (що пишуться з абзацу). Речення, яке містить основну думку частини, називають ключовим. За ними складають пункти плану.

Слово називає предмет, дію, ознаку.

Словосполучення ширше розповідає про предмет.

Речення висловлює завершену думку.

Текст складається із речень, які об’єднані однією думкою.

Головна ознака словосполучення – наявність головного і залежного слова.

Головна ознака речення – наявність граматичної основи)підмета і присудка).

Слова у словосполученні пов’язані за змістом (від головного до залежного слова ставиться питання) : люблю (що?) пісню

і граматично (за допомогою закінчень : мамин ої пісн і.

Поширене словосполучення складається з 3-х і більше слов (збірка дитячих віршів)

Непоширене словосполучення складається із 2-х слів (рідний край)

Не є словосполученням:

 • підмет і присудок
 • службова + самостійна частина мови
 • однорідні члени речення
 • фразеологізми
 • Граматична основа речення – головні члени, тобто підмет і присудок.

  Підмет – це головний член речення, що означає предмет або особу, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що?

  Підмет може бути виражений:

  – іменником у називному відмінку ( Пісні зігрівають Всесвіт.)

 • займенником у називному відмінку (Пісню калинову я співаю знову.)
 • неозначеною формою дієслова (З піснею дружити – не тужити.)
 • словосполучнням ( Слова з мелодією у пісню зливаються).
 • Присудок – це головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання що робить підмет? що зробив підмет?

  Присудок може бути виражений:

  • різними формами дієслова (Пісня до правди доводить .)
  • прикметником (Колискова пісня найдорожча .)
  • іменником (Сучасна пісня – не перина .(І.Франко)
  • Частку НЕ підкреслювати разом із присудком!

   Українська мова 5 кл. 2005 г. Глазова О.П.

   252. За-го-ло-вок, ар-мія, яма, чи-тан-ня, ран-ній, на-сі-ння, бездо-ріж-жя, пись-мен-ник, пір’ я, сміх, міль-йон, май-бут-ньо-го, тре-тьо-го, ма-йо-нез, піз-ньо-го, Ґе-дзик, над-дніп-рян-ський, під-зе-мел-ля, ку-ку-ру-дза, від-звук, пе-ре-дзвін, без-упин-ний.

   Смотрите так же:

   • 791 областной закон 791 областной закон от 1 февраля 2016 года N 914-ОЗ Об административных правонарушениях (с изменениями на 3 июля 2018 года) ПринятПостановлениемНовгородской областной Думыот 27.01.2016 N 1715-5 ОД Статья 1. Действие настоящего областного закона 1. Действие […]
   • Госпошлина в расходы на усно Входит ли госпошлина в расходы при УСН? Отправить на почту Входит ли госпошлина в расходы при УСН, в какой момент и как она отражается, а также что делать с госпошлиной в случае отказа в регистрационном действии? Ответы на эти вопросы вы найдете в […]
   • Приказ 302 п 41 Приказ 302 п 41 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических […]
   • Льготы для матери одиночки в рф Права и льготы для матерей-одиночек в России Далеко не всегда статус матери одиночки является личным выбором женщины. Очень часто этому способствует целый ряд факторов незапланированная беременность, из которых далеко не самый последний. Если взять […]
   • Юристы адвокаты казань Юрист Казань, юридическая консультация. Адвокат в Казани Усманов Ринат Маратович Адвокат Усманов Ринат Маратович официально зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации и может в полной мере предоставлять услуги адвоката в […]
   • Закон шум после 2300 Какой штраф за шум после 23:00 в 2018 году Каждый человек после трудового дня хочет отдохнуть в тишине и спокойствии. Также тишина после 23:00 необходима, если в доме есть маленькие дети, которые спят по графику, либо же пожилые люди, привыкшие рано […]
   • Налог на прибыль инструкция Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль Актуально на: 24 января 2018 г. Декларация по налогу на прибыль 2017/2018 Организации, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль, по итогам каждого отчетного периода (месяца или квартала) представляют […]
   • Основной закон по материнскому капиталу Ошибка: страница не существует Извините, запрашиваемая Вами страница еще не существует или была переименована. Вы можете перейти на главную страницу и искать нужную Вам информацию там. Либо связаться с нами удобным для Вас способом и указать, что Вас […]