Про звернення громадян закон україни 2014

Звернення можуть бути трьох видів: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Орган до якого надійшло звернення не може відмовити у адресанту звернення у його розгляді з будь-яких підстав, крім тих, які передбачені Законом. До підстав, при наявності яких звернення не підлягає розгляду відносяться:

— в зверненні не зазначено місце проживання;

— звернення не підписане автором (авторами);

— з будь-яких інших причин, які не дозволяють встановити авторство адресанта –ів;

— звернення подано повторно одним і тим же громадянином, до того ж самого органу, з того ж самого питання, якщо таке питання вже було вирішено по суті;

— якщо порушено термін подання скарги на рішення, що оскаржувалося (протягом року з моменту прийняття рішення, але не пізніше місяця з моменту ознайомлення громадянина з рішенням);

— звернення подані громадянами, визнаними судом недієздатними.

У всіх інших випадках адресат звернення не має права відмовляти у розгляді звернення, навіть у тому випадку, коли в зверненні порушені питання, що не належать до компетенції органу, якому адресовано це звернення, орган зобов’язаний у п’ятиденний термін переадресувати звернення відповідному органу, який має розглядати це звернення.

При надходженні заяв чи пропозицій в Сколівське районне управління юстиції вони мають бути об’єктивно і вчасно розглянуті, потрібно детально перевірити викладені в них факти, прийняти рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати виконання таких рішень, після цього обов’язково повідомити громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються начальником Сколівського РУЮ особисто.

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку дається Сколівським РУЮ, за підписом начальника або особи, яка виконує його обов’язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Скарга на дії чи рішення Сколівського РУЮ подається у порядку підлеглості в Головне управління юстиції у Львівській області, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються начальником Сколівського РУЮ особисто.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, начальник Сколівського РУЮ встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Звернення громадян в Сколівському районному управлінні юстиції Львівської області розглядаються безоплатно.

Особи, винні у порушенні Закону України „Про звернення громадян”, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому в Cарненській місцевій прокуратурі

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

При розгляді звернень працівники прокуратури керуються Конституцією України, законами України «Про прокуратуру», «Про звернення громадян», правовими актами, виданими Генеральним прокурором України, зокрема наказом Генерального прокурора України №9гн від 27.12.2014 «Про організацію особистого прийому та розгляду звернень в органах прокуратури України» та затвердженою ним Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України.
15.07.2015 набрав чинності Закон України «Про прокуратуру» №1698 від 14.10.2014, крім статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15.04.2016; статті 12 та Додатка до цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності з 15.12.2015.

Окремі положення Закону України «Про прокуратуру» №1698 від 14.10.2014, зокрема, розділ ХІІІ цього Закону, набрали чинності 26.10.2014 — з дня, наступного за днем його опублікування. Пунктом 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» визначено, що прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Також, даним Законом внесено зміни до Закону України «Про звернення громадян», якими виключено статтю 29 даного Закону та, відповідно, позбавлено органи прокуратури повноважень щодо нагляду за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Законом України «Про звернення громадян» зазначено, що його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

Скарги на вироки, рішення, ухвали, постанови судів можуть розглядатися з метою оцінки дотримання прокурорами у судовому розгляді основних принципів професійної етики та поведінки працівника прокуратури.

Суб’єктами права на звернення до органів прокуратури законодавство України визнає як фізичних, так і юридичних осіб.

У Сарненській місцевій прокуратурі існує такий порядок розгляду звернень.

 • прийняття звернення до свого провадження;
 • повернення звернення заявнику з наданням відповідних роз’яснень;
 • скерування звернення за територіальністю та/чи належністю;
 • долучення звернення до наглядового провадження чи номенклатурної справи.

ГРАФІК
прийому громадян та запитувачів на отримання публічної інформації
працівниками Сарненської місцевої прокуратури

Примітка: Про особистий прийом громадянам за місцем проживання керівництвом місцевої прокуратури, начальникам відділів заздалегідь повідомляти у засобах масової інформації.

Прийом громадян керівником Сарненської місцевої прокуратури здійснюється у випадку оскарження рішення, прийнятого заступником керівника Сарненського місцевого прокурора, по результатах розгляду звернення в Сарненській місцевій прокуратурі.

Інші прокурори Сарненської місцевої прокуратури здійснюють прийом громадян за вказівкою керівника Сарненської місцевої прокуратури.

Відповідно до ст. ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Телефон місцевої прокуратури: 3-21-40

Електронна адреса для прийому електронних звернень громадян: [email protected]

У відповідності до ст.5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

ЗРАЗОК заяви (скарги)

Керівнику Сарненської місцевої прокуратури
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон

ЗАЯВА (СКАРГА)

Суть оскаржуваного питання
___________________________

Вимога (прохання) до прокурора
___________________________

Закон України «Про звернення громадян» Роздрукувати

Про звернення громадян

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256)

<Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 2384-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.200
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 4054-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.276
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 577-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.341
№ 834-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.9
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542>

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Про звернення громадян

Якщо Ви бажаєте отримати офіційну відповідь на Ваше звернення, Ви маєте надіслати листа у письмовій формі на адресу: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 (або подати його через Приймальню Президента України за адресою: вул. Шовковична, 12, м. Київ).

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції” з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Приймальня Президента України

Офіційні документи

Довідкова інформація

Поштова адреса Адміністрації Президента України:

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

Адреса електронної пошти Адміністрації Президента України, визначена для звернень громадян:

Адреса Приймальні Президента України:

Про звернення громадян закон україни 2014

про звернення громадян, що надійшли у 2016 ро ці

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» органами державної статистики області проводилась робота щодо розгляду звернень громадян та вирішення порушених ними питань.

Прийом громадян з особистих питань в органах державної статистики області проводиться начальником Головного управління статистики , його заступниками та начальниками відокремлених підрозділів Головного управління статистики відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян та згідно з графік ами, які розміщені на інформаційних стендах та веб-сайті Головного управління статистики.

У зв’язку з кадровими змінами в І кварталі 2016 року затверджені нові графіки та порядки організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом відділу статистики в Косівському районі та м.Коломиї.

На виконання листа облдержадміністрації №1313/0/2-14/01-139 від 02.12.2014 року “Про розгляд звернень громадян за результатами особистого прийому у голови облдержадміністрації” налагоджено щоквартальне інформування відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

В Головному управлінн і статистики постійно функціонує громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам з питань, що відносяться до компетенції органів державної статистики. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться згідно з Графіком, який розміщено на інформаційному стенді та веб-сайті Головного управління статистики.

На виконання положень Закону України від 02 липня 2015 року №577- V ІІ «Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції» проведено ряд заходів стосовно подання громадянами письмового звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв ’ язку (електронне звернення), зокрема, на веб-сайті Головного управління статистики оновлено розділ “Звернення громадян”, де розміщено зразок документального оформлення звернень громадян та передбачено можливість подання електронного звернення.

Відповідно до плану роботи колегії Головного управління статистики на 2016 рік питання с тан у роботи зі зверненнями громадян розглянуто на засіданні колегії Головного управління статистики за підсумками роботи за 2015 рік, та щоквартально у 2016 році.

П итання щодо роботи зі зверненнями громадян та особистого прийому громадян систематично обговорю вались на оперативних нарадах у начальника Головного управління статистики .

У зв’язку з кадровими змінами у 2016 році у відділи статистики у Галицькому, Косівському районах та м.Коломиї направлено інструктивн і лист и “Про порядок ведення діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики”, в яких надані всі необхідні роз’яснення та рекомендації з питань ведення діловодства за зверненнями громадян.

Протягом звітного періоду проведено перевірки стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у відділах статистики в Косівському та Долинському районах (під час комплексних експертних оцінок), управлінні обробки даних статистики торгівлі та послуг, відділі аналізу даних статистики торгівлі та послуг, управлінні обробки даних статистики праці, демографічної та соціальної статистики, у секторі планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики.

У ході перевірок надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.

З метою удосконалення роботи зі зверненнями громадян підготовлено та направлено відокремленим підрозділам Головного управління статистики оглядов і лист и “ Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли у І кварталі 201 6 року” та у І півріччі 2016 року.

Відділом документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення з керівниками, особами, відповідальними за діловодство та ведення архівних справ у відокремлених підрозділах Головного управління статистики проведено інтернет-нараду з питань порядку подання та розгляду звернень громадян, а також ведення діловодства й архівної справи та виконавчої дисципліни.

У звітному періоді фахівці Головного управління статистики взяли участь у тематичному постійно діючому короткотерміновому семінарі на тему «Організація електронного документообігу» у Івано-Франківському Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та у тематичному постійно діючому семінарі на тему «Ділова українська мова у сфері державного управління».

У 2016 році до органів державної статистики області звернулося 163 громадяни, з яких – 85 в апарат, 78 – у відокремлені підрозділи Головного управління статистики. Поштою надійшло 36 звернень від громадян, 127 громадян – побували на особистих прийомах у керівництва. Серед звернень громадян 100% складають заяви (клопотання).

Із загальної кількості звернень, надісланих за звітний період, 25 надійшло від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Колективних та повторних звернень громадян у 2016р. не надходило.

Громадяни звертались з кадрових питань 82 (50%), щодо отримання статистичної інформації 45 (28%), з питань удосконалення законодавства в галузі державної статистики 3 (2%), надання роз’яснень з питань застосування статистичної методології 15 (9%), надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 4 (2%), питання праці і зарплати 5(3%), питання державного будівництва, адміністративно-територіального устрою 9(6%).

За результатом розгляду звернень: вирішено позитивно 92 (56,4%) , роз’яснено по суті 71 (43,6%) . Сукупний показник вирішених позитивно звернень і тих, питання в яких були роз’яснені, за звітний період становить 100% від загальної кількості звернень.

Усі звернення оперативно розглянуто у відповідності до визначених законодавством термінів їх розгляду, надано роз’яснення, необхідну інформацію, вжито відповідних заходів, внаслідок чого повторних звернень громадян не надходило.

Право громадян на звернення та відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

С У Д І Н Ф О Р М У Є

Право громадян на звернення та відповідальність за порушення

законодавства про звернення громадян.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Цим Конституція України закріплює одну з основоположних засад взаємовідносин держави і людини.

Закон називає три види звернень громадян – пропозиції(зауваження), заяви (клопотання), скарги.

П р о п о з и ц і я – це звернення громадян, в яких надається порада, рекомендація відн76осно діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів,посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання правових засад державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави.

З а я в а – це звернення громадян з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією і чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи про недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки про поліпшення їх діяльності. К л о п о т а н н я – це письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод і т.ін.

С к а р г а – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю),рішеннями державних органів, організацій, об,єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

Статтею 20 Закону України « Про звернення громадян» закріплено терміни розгляду звернень громадян які розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення, При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Структура системи роботи із зверненнями громадян є неповною без розгляду питання про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

Особливої актуальності це питання набуває з набуттям чинності Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення» від 13 серпня 2002 року, де зроблено наголос на посилення відповідальності посадових та службо­вих осіб за порушення у сфері розгляду громадян.

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян можна поділити на:

1) відповідальність посадових осіб;

2) відповідальність громадян.

Статтею 24 Закону України «Про звернення громадян» для осіб, винних у порушенні законодавства про звернення громадян, передбачено цивільну, адміністративну або кри­мінальну відповідальність, передба­чену законодавством України.

У випадку задоволення скарги орган або посадова особа, яка прийняла неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги, обгрунтвані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втра­чений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним зако­нодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом .

Цим Законом України передбачено також відпо­відальність громадян за подання звер­нень протиправного характеру. Так, в статті 26 зазначено, що подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискре­дитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно під форм власності, заклики до розпалювання національної, расо­вої, релігійної ворожнечі та інших дій, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. Законодавством передбачена також майнова відповідальність громадян. з окрема, витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самовря­дування, установою, організацією незалежно від форм власності, об’єд­нанням громадян, . підприємством, засобами масової інформації у зв’язку з перевіркою звернень, які містять зав ідо мо нерав д иві відомості, можуть бути стягнуті з громадяни на за рішенням суду.

Крім того деталізація правил розгляду звернень громадян здійснюється у відповідних інструкціях, які стосуються порядку розгляду звернень громадян та їх особистого прийому в конкретних органах і установах.

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

Об обращениях граждан

Настоящий Закон регулирует вопросы практической реализации гражданами Украины предоставленного им Конституцией Украины права вносить в органы государственной власти, объединения граждан в соответствии с их уставом предложения об улучшении их деятельности, вскрывать недостатки в работе, обжаловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов. Закон обеспечивает гражданам Украины возможности для участия в управлении государственными и общественными делами, для воздействия на улучшение работы органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, организаций независимо от форм собственности, предприятий для отстаивания своих прав и законных интересов и восстановления их в случае нарушения.

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Обращения граждан

Граждане Украины имеют право обратиться в органы государственной власти, местного самоуправления, в объединения граждан, учреждения, организации независимо от форм собственности, на предприятия, в средства массовой информации, к должностным лицам в соответствии с их функциональными обязанностями с замечаниями, жалобами и предложениями, касающимися их уставной деятельности, заявлением или ходатайством относительно реализации своих социально-экономических, политических и личных прав и законных интересов и жалобой об их нарушении.

Военнослужащие, работники органов внутренних дел и государственной безопасности имеют право подавать обращения, не касающиеся их служебной деятельности.

Лица, не являющиеся гражданами Украины и законно находящиеся на ее территории, имеют такое же право на подачу обращений, как и граждане Украины, если иное не предусмотрено международными договорами.

Статья 2. Законодательство об обращениях граждан

Законодательство Украины об обращениях граждан включает настоящий Закон и иные акты законодательства, которые издаются в соответствии с Конституцией Украины и настоящим Законом.

Статья 3. Основные термины, которые употребляются в настоящем Законе

Под обращениями граждан следует подразумевать изложенные в письменной или устной форме предложения (замечания), заявления (ходатайства) и жалобы.

Предложение (замечание) — обращение граждан, в котором высказываются совет, рекомендация относительно деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов всех уровней, должностных лиц, а также выражаются мнения относительно урегулирования общественных отношений и условий жизни граждан, усовершенствования правовой основы государственной и общественной жизни, социально-культурной и иных сфер деятельности государства и общества.

Заявление (ходатайство) — обращение граждан с просьбой о содействии реализации закрепленных Конституцией и действующим законодательством их прав и интересов или сообщение о нарушении действующего законодательства или недостатках в деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, народных депутатов Украины, депутатов местных Советов, должностных лиц, а также выражение мнения относительно улучшения их деятельности. Ходатайство — письменное обращение с просьбой о признании за лицом соответствующего статуса, прав или свобод.

Жалоба — обращение с требованием о восстановлении прав и защите законных интересов граждан, нарушенных действиями (бездействием), решениями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, объединений граждан, предприятий, должностных лиц.

Статья 4. Решения, действия (бездействие), которые могут быть обжалованы

К решениям, действиям (бездействию), которые могут быть обжалованы, относятся такие в сфере управленческой деятельности, вследствие которых:

нарушены права и законные интересы или свободы гражданина (группы граждан);

созданы препятствия для осуществления гражданином его прав и законных интересов или свобод;

незаконно возложены на гражданина какие-либо обязанности или он незаконно привлечен к ответственности.

Статья 5. Требования к обращению

Обращения адресуются органам государственной власти и местного самоуправления, учреждениям, организациям независимо от форм собственности, объединениям граждан, предприятиям или должностным лицам, в полномочия которых входит решение затронутых в обращении вопросов.

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Обращение может быть устным (изложенным гражданином и записанным должностным лицом наличном приеме) или письменным, отправленным по почте или переданным гражданином в соответствующий орган, учреждение лично или через уполномоченное им лицо, если эти полномочия оформлены в соответствии с действующим законодательством.

Обращение может быть подано как отдельным лицом (индивидуальное), так и группой лиц (коллективное).

Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

Обращение, оформленное без соблюдения данных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями не позднее, чем через десять дней со дня его поступления, кроме случаев, предусмотренных частью первой статьи 7 настоящего Закона.

Статья 6. Язык обращений и решений и ответов на них

Граждане имеют право обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения граждан, на предприятия, к должностным лицам на украинском или другом языке, приемлемом для сторон.

Решения по обращениям граждан и ответы на них оформляются в соответствии с требованиями законодательства о языках. Такие решения и ответы могут быть изложены в переводе на язык общения заявителя.

Статья 7. Запрещение отказа в приеме и рассмотрении обращения

Обращения, оформленные надлежащим образом и поданные в установленном порядке, подлежат обязательному приему и рассмотрению.

Запрещается отказ в приеме и рассмотрении обращения со ссылкой на политические взгляды, партийную принадлежность, пол, возраст, вероисповедание, национальность гражданина, незнание языка обращения.

Если вопросы, затронутые в полученном органом государственной власти, местного самоуправления, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, объединениями граждан, предприятиями или должностными лицами обращении, не входят в их полномочия, оно в срок не более пяти дней пересылается ими по принадлежности соответствующему органу или должностному лицу, о чем сообщается гражданину, подавшему обращение. В случае если обращение не содержит данных, необходимых для принятия обоснованного решения органом или должностным лицом, оно в тот же срок возвращается гражданину с соответствующими разъяснениями.

Запрещается направлять жалобы граждан для рассмотрения тем органам или должностным лицам, действия или решения которых обжалуются.

Статья 8. Обращения, не подлежащие рассмотрению и решению

Письменное обращение без указания места проживания, не подписанное автором (авторами), а также такое, по которому невозможно установить авторство, признается анонимным и рассмотрению не подлежит.

Не рассматриваются повторные обращения одним и тем же органом от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если первое разрешено по сути, а также те обращения, сроки рассмотрения которых предусмотрены статьей 17 настоящего Закона, и обращения лиц, признанных судом недееспособными.

Решение о прекращении рассмотрения такого обращения принимает руководитель органа, о чем сообщается лицу, подавшему обращение.

Статья 9. Запрещение преследования граждан за подачу обращений и недопустимость принуждения их к его подаче

Запрещается преследование граждан и членов их семей за подачу обращения в органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения, организации всех форм собственности, объединения граждан, на предприятия, должностным лицам, за критику в обращении их деятельности и решений.

Никто не может быть принужден к подаче обращения или подписанию коллективного обращения, либо к участию в акциях в поддержку обращений иных лиц или организаций.

Статья 10. Запрещение разглашения сведений,
содержащихся в обращениях

Не допускается разглашение полученных из обращений сведений о личной жизни граждан без их согласия либо сведений, составляющих государственную или иную тайну, охраняемую законом, и иной информации, если это ущемляет права и законные интересы граждан. Не допускается выяснение данных о личности гражданина, не касающихся обращения. По просьбе гражданина, выраженной в устной форме или указанной в тексте обращения, не подлежат разглашению его фамилия, место проживания и работы.

Это запрещение не распространяется на случаи сообщения информации, содержащейся в обращении, лицам, имеющим отношение к решению дела.

Статья 11. Обращения в объединения граждан

Полученные объединениями граждан обращения с замечаниями и предложениями относительно их деятельности рассматриваются этими объединениями и их органами в соответствии с уставами объединений, а заявления и жалобы на ущемление или нарушение ими прав граждан в соответствии с настоящим Законом.

Статья 12. Сфера применения настоящего Закона

Действие настоящего Закона не распространяется на порядок рассмотрения заявлений и жалоб граждан, установленный уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

Статья 13. Делопроизводство по обращениям граждан

Делопроизводство по обращениям граждан ведется в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Раздел II. Порядок рассмотрения обращений граждан

Статья 14. Рассмотрение предложений (замечаний) граждан

Органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения граждан, предприятия, должностные лица обязаны рассмотреть предложения (замечания) и сообщить гражданину о результатах рассмотрения.

Предложения (замечания) Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, инвалидов Великой Отечественной войны рассматриваются первыми руководителями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий лично.

Статья 15. Рассмотрение заявлений (ходатайств)

Органы государственной власти, местного самоуправления и их должностные лица, руководители и должностные лица учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, предприятий, к полномочиям которых относится рассмотрение заявлений (ходатайств), обязаны объективно и своевременно рассматривать их, проверять изложенные в них факты, принимать решения в соответствии с действующим законодательством и обеспечивать их выполнение, сообщать гражданам о результатах рассмотрения заявлений (ходатайств).

Заявления (ходатайства) Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, инвалидов Великой Отечественной войны рассматриваются первыми руководителями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий лично.

Ответ по результатам рассмотрения заявлений (ходатайств) в обязательном порядке дается тем органом, который получил эти заявления и в компетенцию которого входит решение затронутых в заявлениях (ходатайствах) вопросов, за подписью руководителя или лица, исполняющего его обязанности.

Решение об отказе в удовлетворении требований, изложенных в заявлении (ходатайстве), доводится до сведения гражданина в письменной форме со ссылкой на Закон и изложением мотивов отказа, а также с разъяснением порядка обжалования принятого решения.

Статья 16. Рассмотрение жалоб граждан

Жалоба на действия или решение органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, объединения граждан, предприятия, средств массовой информации, должностного лица подается в порядке подчиненности высшему органу или должностному лицу, что не лишает гражданина права обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством, а в случае отсутствия такого органа или несогласия гражданина с принятым по жалобе решением — непосредственно в суд.

Жалобы Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, инвалидов Великой Отечественной войны рассматриваются первыми руководителями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий лично.

Жалобы на решения общего собрания членов коллективных сельскохозяйственных предприятий, акционерных обществ, юридических лиц, созданных на основе коллективной собственности, а также на решения высших государственных органов разрешаются в судебном порядке.

Гражданин может подать жалобу лично или через уполномоченное на это лицо. Жалоба в интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц подается их законными представителями.

Жалоба в интересах гражданина по его поручению, оформленному в установленном законом порядке, может быть подана иным лицом, трудовым коллективом или организацией, осуществляющей правозащитную деятельность.

К жалобе прилагаются имеющиеся у гражданина решения или копии решений, которые принимались по его обращениям ранее, а также иные документы, необходимые для рассмотрения жалобы, которые после ее рассмотрения возвращаются гражданину.

Статья 17. Срок подачи жалобы

Жалоба на решение, которое обжаловалось, может быть подана в орган или должностному лицу высшего уровня в течение одного года с момента его принятия, но не позднее одного месяца со времени ознакомления гражданина с принятым решением. Жалобы, поданные с нарушением указанного срока, не рассматриваются.

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу.

Решение высшего государственного органа, который рассматривал жалобу, с случае несогласия с ним гражданина может быть обжаловано в суде в срок, предусмотренный законодательством Украины.

Статья 18. Права гражданина при рассмотрении заявления или жалобы

Гражданин, обратившийся с заявлением или жалобой в орган государственной власти, местного самоуправления, учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения граждан, на предприятия, в средства массовой информации, к должностным лицам, имеет право:

— лично изложить аргументы лицу, проверявшему заявление или жалобу, и принимать участие в проверке поданной жалобы или заявления;

— знакомиться с материалами проверки;

— представлять дополнительные материалы или настаивать на их запросе органом, рассматривающем заявление или жалобу;

— присутствовать при рассмотрении заявления или жалобы;

— пользоваться услугами адвоката или представителя трудового коллектива, организации, осуществляющей правозащитную функцию, оформив это полномочие в установленном законом порядке;

— получить письменный ответ о результатах рассмотрения заявления или жалобы;

— высказывать устно или письменно требование о соблюдении тайны рассмотрения заявления или жалобы;

— требовать возмещения убытков, если они стали результатом нарушений установленного порядка рассмотрения обращений.

Статья 19. Обязанности органов государственной власти, местного самоуправления,
учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан,
предприятий, средств массовой информации, их руководителей
и иных должностных лиц относительно рассмотрения заявлений или жалоб

Органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения граждан, предприятия, средства массовой информации, их руководители и иные должностные лица в пределах своих полномочий обязаны:

объективно, всесторонне и своевременно проверять заявления или жалобы;

по просьбе гражданина приглашать его на заседания соответствующего органа, рассматривающего его заявление или жалобу;

отменять или изменять обжалуемые решения в случаях, предусмотренных законодательством Украины, если они не соответствуют закону или иным нормативным актам, безотлагательно принимать меры по пресечению неправомерных действий, выявлять, устранять причины и условия, которые содействовали нарушениям;

обеспечивать восстановление нарушенных прав, реальное выполнение принятых в связи с заявлением или жалобой решений;

письменно сообщать гражданину о результатах проверки заявления или жалобы и сути принятого решения;

принимать меры к возмещению в установленном законом порядке материальных убытков, если они были причинены гражданину в результате ущемления его прав или законных интересов, решать вопрос об ответственности лиц, по вине которых было допущено нарушение, а также по просьбе гражданина не позднее, чем в месячный срок довести принятое решение до сведения органа местного самоуправления, трудового коллектива или объединения граждан по месту проживания гражданина;

в случае признания заявления или жалобы необоснованными разъяснить порядок обжалования принятого по ним решения;

не допускать безосновательной передачи рассмотрения заявлений или жалоб иным органам;

лично организовывать и проверять состояние рассмотрения заявлений или жалоб граждан, принимать меры к устранению порождающих их причин, систематически анализировать и информировать население о ходе этой работы.

В случае необходимости и при наличии возможностей рассмотрение обращений граждан возлагается на должностное лицо или подразделение служебного аппарата, специально уполномоченные осуществлять эту работу, в пределах бюджетных ассигнований. Это положение не отменяет требования части девятой данной статьи.

Статья 20. Срок рассмотрения обращений граждан

Обращения рассматриваются и решаются в срок не более одного месяца со дня их поступления, а не требующие дополнительного изучения безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня их получения. Если в месячный срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно, руководитель соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации или его заместитель устанавливают необходимый срок для его рассмотрения, о чем сообщается лицу, подавшему обращение. При этом общий срок решения вопросов, затронутых в обращении, не может превышать сорока пяти дней.

По обоснованному письменному требованию гражданина срок рассмотрения может быть сокращен по сравнению с установленным данной статьей сроком.

Обращения граждан, имеющих установленные законодательством льготы, рассматриваются в первоочередном порядке.

Статья 21. Бесплатность рассмотрения обращения

Органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения граждан, предприятия, должностные лица рассматривают обращения граждан, не взимая платы.

Статья 22. Личный прием граждан

Руководители и иные должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, предприятий обязаны проводить личный прием граждан.

Прием проводится регулярно в установленные дни и часы, в удобное для граждан время, по месту их работы и проживания. Графики приема доводятся до сведения граждан.

Порядок приема граждан в органах государственной власти, местного самоуправления, учреждениях, организациях независимо от форм собственности, объединениях граждан, на предприятиях определяются их руководителями.

Все обращения граждан на личном приеме регистрируются. Если решить затронутые в устном обращении вопросы непосредственно на личном приеме невозможно, оно рассматривается в том же порядке, что и письменное обращение. О результатах рассмотрения гражданину сообщается письменно или устно, по желанию гражданина.

Статья 23. Организация приема граждан высшими должностными лицами

Высшие должностные лица государства — Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины, Премьер-министр Украины — осуществляют прием в установленном ими порядке.

Раздел III. Ответственность за нарушения законодательства
об обращениях граждан

Статья 24. Ответственность должностных лиц за нарушения
законодательства об обращениях граждан

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Украины.

Статья 25. Возмещение убытков гражданину в связи с нарушением
требований настоящего Закона при рассмотрении его жалобы

В случае удовлетворения жалобы орган или должностное лицо, принявшие неправомерное решение по обращению гражданина, возмещают ему причиненные материальные убытки, связанные с подачей и рассмотрением жалобы, обоснованные расходы, понесенные в связи с выездом для рассмотрения жалобы по требованию соответствующего органа, и утерянный за это время заработок. Споры о взыскании расходов рассматриваются в судебном порядке.

Гражданину по его требованию и в порядке, установленном действующим законодательством, могут быть возмещены моральные убытки, причиненные неправомерными действиями или решениями органа или должностных лиц при рассмотрении жалобы. Размер возмещения моральных (неимущественных) убытков в денежном выражении определяется судом.

Статья 26. Ответственность граждан за подачу
обращений противоправного характера

Подача гражданином обращения, которое содержит клевету и оскорбления, дискредитацию органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и их должностных лиц, руководителей и иных должностных лиц предприятий, учреждений и организаций Независимо от форм собственности, призывы к разжиганию национальной, расовой, религиозной вражды и других действий, влекут за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Статья 27. Возмещение расходов по проверке обращений,
содержащих заведомо недостоверные сведения

Расходы, осуществленные органом государственной власти, местного самоуправления, учреждением, организацией независимо от форм собственности, объединением граждан, предприятием, средствами массовой информации в связи с проверкой обращений, содержащих заведомо недостоверные сведения, могут быть взысканы с гражданина по решению суда.

Статья 28. Контроль за соблюдением законодательства
об обращениях граждан

Контроль за соблюдением законодательства об обращениях граждан в соответствии со своими полномочиями осуществляют Верховная Рада Украины, народные депутаты Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины, Верховный Совет Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские, районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственные администрации, сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные комитеты, депутаты местных советов, а также министерства, иные центральные органы исполнительной власти относительно подчиненных им предприятий, учреждений и организаций.

Статья 29. Прокурорский надзор за соблюдением
законодательства об обращениях граждан

Надзор за соблюдением законодательства об обращениях граждан осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему прокурорами. В соответствии с предоставленными им действующим законодательством полномочиями они принимают меры к восстановлению нарушенных прав, защите законных интересов граждан, привлечению нарушителей к ответственности.

Президент Украины Л.КУЧМА

г. Киев, 2 октября 1996 года
N 393/96-ВР

Смотрите так же:

 • Правила плавания по внутренним водным путям Правила плавания по внутренним водным путям для маломерных судов Когда весной на Нижней Волге начинается навигация, одними из первых на воде появляются рыбаки на маломерных судах. Хорошая рыбалка на Волге и Ахтубе из-за огромных просторов и больших глубин […]
 • Нотариус центр москва Нотариус центр москва Нотариальная контора удостоверяет все виды договоров, в том числе договора об отчуждении долей в уставном капитале ООО с передачей заявлений в ИФНС, залога долей в уставном капитале ООО (подлежащие обязательному нотариальному […]
 • Разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы Разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы ПОЛОЖЕНИЕ о привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы (утверждено Указом Президента РФ от 16 декабря 1993 года N2146) 1. Настоящее Положение определяет […]
 • Вакансии в москве адвокат Адвокат, работа и вакансии Авиамоторная Автозаводская Академическая Александровский сад Алексеевская Алма-Атинская Алтуфьево Андроновка Аннино Арбатская Аэропорт Бабушкинская Багратионовская Балтийская Баррикадная Бауманская Беговая Белокаменная […]
 • Передача полномочий на региональный уровень 13 июля 2015 года на Официальном интернет – портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных […]
 • Судебные передачи по гражданским делам Производство по гражданским делам у мирового судьи (стр. 1 из 6) Производство по гражданским делам у мирового судьи Содержание 1. Подсудность гражданских дел мировым судьям 2. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел 3. Акты мировых судей 4. […]
 • Освобождение от налогов несовершеннолетних Каков порядок налогообложения налогом на имущество несовершеннолетних граждан? Несовершеннолетние, имеющие в собственности недвижимость, облагаемую налогом на имущество, являются налогоплательщиками вне зависимости от возраста, имущественного положения и […]
 • Консультации бесплатного юриста красноярск Бесплатная юридическая консультация в Красноярске онлайн и по телефону круглосуточно Если Вам понадобилась бесплатная юридическая помощь в Красноярске – заполните специализированную форму с обязательным указанием нюансов, имеющих значение для Вашего дела, […]